Одсек за инспекцијске послове,пољопривреду,водопривреду и заштиту животне средине

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

У оквиру овог Одсека врше се послови који се односе на обављање послова надзора над применом републичких законских прописа, прописа из општих аката Скупштине општине и поверених послова посебним прописима из делокруга инспекцијског надзора: грађевинарства, комуналних делатности, саобраћаја, заштете животне средине, вођење поступка и доношење решења о рушењу и уклањању објеката по поступку инспекцијског надзора, израда нормативних правних аката и административно техничких услова којима се утврђују услови и мере и обезбеђују посебни услови и мере у току рушења и уклањања објеката, организовање и усмеравање поступака за заштиту животне срдине, послови везани за пољопривреду и уређење водотока, утврђивање штете од елементарних непогода, као и праћење стања из области предлагања одговарајућих мера у складу са Законом и општим актима Скупштине као и други послови у складу са Законом. У оквиру овог Одсека систематизована су следећа радна места: шеф Одсека, грађевински,буџетски, комунални,саобраћајни и инспектор за заштиту животне средине и самостални стручни сарадник за послове пољопривреде и водопривреде.

Шеф Одсека

Анкица Козић, дипломирани инжењер саобраћаја

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]