Одсек за урбанизам и грађевинарство

У овом Одсеку се обаљају послови Општинске управе који се односе на: планирање и уређивање простора, изградњу објеката, стамбено-комуналне делатности, коришћење грађевинског земљишта, имовинско-правни послови, пословиповерени Зконом, послови везани за експропријацију, самовласно заузеће, откуп станова у својини општине, враћање утрина и пашњака селима, послови поверени Законом о планирању и изградњи, вођење евиденције о имовини општине, административни послови Комисије за враћање земљишта, израда и предлози нацрта аката из надлежности Одсека и др.

Шеф Одсека

Маријана Аздејковић, дипломирани просторни планер