*

Планска документација

planskadokumeTa77356

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ БРЗЕЋЕ – КОПАОНИК ЦЕЛИНА 6 ( ЗОНА СКИЈАЛИШТА) И ДЕЛА ЦЕЛИНЕ 3 ( ЦЕНТРАЛНА ТУРИСТИЧКА ЗОНА БЕЛА РЕКА)


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу цевовода сирове воде од бунарског водозахвата до постројења за прераду воде за пиће – за водоснабдевање туристичких локалитета на Kопаонику – општина Брус (Службени лист општине Брус бр.2/2016)

Текстуални део

Графички део


ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЛИТЕТА „ЈАРАМ „ НА КОПАОНИКУ У ОПШТИНИ БРУС (Службени лист општине Брус бр.4/2018)

Текстуални део

Графички део


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АГРО БИЗНИС ЦЕНТРА У ОПШТИНИ БРУС (Службени лист општине Брус бр.21/2016)

Текстуални део

 Графички део


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАЊСКОГ ПАРКА У ОПШТИНИ БРУC (Службени лист општине Брус бр. 21/2016)

Текстуални део

Графички део


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕКУД АРНИ ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР “ГОЧМАНЦИ”– У ЗАШТИТНОЈ ЗОНИ НП КОПАОНИК –СА ПОЛАЗИШТЕМ ГОНДОЛСКЕ ЖИЧАРЕ (Службени лист општине Брус бр. 5/2017)

Текстуални део
Графички део

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БРУСА У ДЕЛУ САОБРАЋАЈНИЦА, ЈАВНИХ И ОСТАЛИХ ПОВРШИНА НАМЕЊЕНИХ ТРГОВИМА И ЗЕЛЕНИЛУ У ОПШТИНИ БРУС (Службени лист општине Брус бр.18/2016 )

Текстуални део
Графички део
објављено:четвртак | 29.12.2016.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БРЗЕЋЕ – КОПАОНИК (Службени лист општине Брус бр.4/2015 )
Tекстуални део
Графички део
објављено:уторак | 29.09.2016.

 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БРУС (Службени лист општине Брус бр.3/13)
Текст ПП Општине Брус
РЕФ-Мрежа насеља и инфраструктурни системи
РЕФ-Намена простора
РЕФ-Карта спровођење
РЕФ-Туризам и заштита простора

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ

Leave a Comment