Јавне набавке Општинска управа Брус

Јавна набавка мале вредности радова број 1/2017 за принудно спровођење извршења по решењима Општинске управе Брус

OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац је Општинска управа општине Брус , ул. Краља Петра Првог 120, БРУС

ПИБ 101139818 , Матични број 07195133

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка се спроводи, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке- набавка радова.

ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

КОНТАКТ

Информације у вези са јавном набавком радова бр.1/2017 могу се добити сваког радног дана у периоду од 7-15 часова на телефон 037/826840 локал 131, контакт особа Несторовић Андрија akinestor@gmail.com

Позив можете преузети овде.

Конкурсну документацију за подношење пријава можете преузети овде.

Одлуку о доделу уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети  овде.

Leave a Comment