Документа Обавештења

Обавештење о захтеву за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Радио Базна Станица за мобилну телефонију ”Телеком Србија”

ОБАВЕШТАВА СЕ јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта ”Телеком Србија” АД Београд, Регија Крагујевац, И.Ј. Крушевац координатор Мирослав Пиперац, дипл.инж.ел., поднео Општинској управи општине Брус дана 07.06.2017. године захтев бр. 501-15/2017-IV-07 за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Радио Базна Станица за мобилну телефонију ”Телеком Србија”, ”KSU 78, KSL 78 Брус-Пошта”. Локација се налази у оквиру објекта Поште, на катастарској парцели бр. 873 КО Брус, ул. Лоле Рибара бб, општина Брус.

Заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност могу да изврше увид у садржину захтева,са проценом и анализом која показује да није неопходно да се ради студија о процени утицаја базне станице на животну средину, сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама опстинске управе Брус,одсека за инспекцијске послове пољопривреду, водопривреду и заститу животне средине II спрат (поткровље соба бр.3.) као и на службеном сајту општине Брус www.brus.rs и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештеља.

Обавештење можете прeузeти овде.

Захтев можете преузети овде.

Leave a Comment