Обавештења

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНА РАЗВОЈНОГ ГАСОВОДА РГ 09-04/2 АЛЕКСАНДРОВАЦ-КОПАОНИК-НОВИ ПАЗАР-ТУТИН СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А

М И Н И С Т А Р С Т В О   Г Р А Ђ Е В И Н А Р С Т В А ,   С А О Б Р А Ћ А Ј А   И   И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Е

у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка,64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14)

о г л а ш а в а

РАНИ   ЈАВНИ   УВИД

п о в о д о м   и з р а д е

ПРOСТОРНОГ   ПЛАНА    ПОДРУЧЈА   ПОСЕБНЕ   НАМЕНЕ   РАЗВОДНОГ  ГАСОВОДА  РГ 09-04/2    АЛЕКСАНДРОВАЦ – КОПАОНИК – НОВИ ПАЗАР – ТУТИН   СА   ЕЛЕМЕНТИМА   ДЕТАЉНЕ   РЕГУЛАЦИЈЕ

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ – 09 – 04/2 Александровац- Копаоник – Нови Пазар – Тутин са елементима детаљне регулације, објављена је у „Службеном гласнику РС”, брoj 84/17.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 1. новембра до 15. новембра 2017. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина града Новог Пазара и општина Александровац, Брус, Рашка и Тутин.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 15. новембром 2017. године.

Оглас можете преузети овде.

Тексутални део можете преузети овде.

Графички део можете преузети овде.

Leave a Comment