Јавни огласи/позиви

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА ,,СРЕБРНАЦ,, НА КОПАОНИКУ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА,,СРЕБРНАЦ,, НА КОПАОНИКУ, НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС,, број 72/09, 81/09,-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС 132/14 и 145/14), члана 19.Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РС,, број 135/04 и 88/10) и чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбананистичког планирања (,,Службени гласник РС,, број 64/15), Општинска управа општине Брус, Одсек за урбанизам и грађевинарство оглашава:                              

 ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА ,,СРЕБРНАЦ,, НА КОПАОНИКУ И ИЗВЕШТАЈ О  СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА  ПЛАНА ДЕТАЉН РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА,,СРЕБРНАЦ,, НА КОПАОНИКУ,, НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

            Одлуку о изради Плана детаљне регулације туристичког комплекса ,,Сребрнац,, на Копаонику усвојена је на седници СО-е Брус дана 12.05.2017. године.

             Јавни увид у трајању од 30 дана одржаће се од 21. фебруара 2018. године до 22.  марта 2018. године, а објавиће се 13. фебруара 2018. године у просторијама Скупштине општине Брус, односно на интернет страници општине Брус www.brus.rs,  дневном  и локалном листу и огласној табли доносиоца плана.

Општинска управа општине Брус, као носилац израде овог плана организује  јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и ефектима планирања.

Јавна презентација материјала плана одржаће се 09. марта 2018. године у 12 часова у згради Општинске управе општине Брус, малој сали за састанке улица Краља Петра Првог број 120.

            Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

            Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми носиоцу израде плана тј. Општинској управи општине Брус, Одсеку за урбанизам и грађевинарство улица Краља Петра Првог број 120, у току трајања  јавног увида, закључно са 22. мартом 2018. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде Плана могу утицати на планска решења. Јавна седница Комисије за планове одржаће се 30. 03.2018. године са почетком у 12,оо часова.

Оглас можете преузети овде.

Нацрт Плана детаљне регулације туристичког комплекса ,,Сребрнац,, на Копаонику можете преузети овде.

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулиције туристичког комплекса “Сребрнац” на Копаонику можете преузети овде.

Leave a Comment