Разно

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1.ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА:

КЛ СПУ 01-Студија процене утицаја

КЛ БУК 01-Заштита од буке

КЛ ТОВ 01-Технолошке и друге отпадне воде

КЛ ВАЗ 03-Заштита ваздуха код бензиских станица

КЛ ОТП-П-02-Поступање произвођача неопасног и инертног отпада

 

2.КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ:

КЛ ОТП 01-Контролна листа за документацију-оператер

КЛ ОТП 02-Складиштење отпада –оператер

КЛ ОТП 03-Третман отпада-оператер

КЛ ОТП 06-Отпадна уља-оператер

КЛ ОТП 09-Отпадне гуме-оператер

 

3.ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА

КЛ НЕЈ 01-Нискифреквентно подручје

КЛ НЕЈ 02-Високофреквентно подручје

Leave a Comment