Јавни огласи/позиви

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ-ЛИЦИТАЦИЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БРУС

 

1.Предмет јавног огласа су непокретности уписане као јавна својина општине Брус у Листу непокретности бр. 377 К.О Брзеће и то:

кат.парцела бр. 8/3, потес „Јарам“, земљиште под зградом и другим објектом, укупне површине 0.16,77 ха, грађевинско земљиште ван граница градског грађевинског земљишта,

објекат саграђен на кат.парцели 8/3 КО Брзеће –пословна зграда-зграда туризма, укупне бруто површине 621,38 м2, а нето површине 496 м2, спратности По+Пр+1(подрум- 156,37м2, приземље- 158,49м2 и спрат- 180,74 м2).

Објекат поседује одобрење за изградњу, објекат је комплетно изграђен у грађевинском и грађевинско-занатском смислу, објекат нема издату употребну дозволу,све јавна својина Општине Брус у 1/1 дела.

Напомена:на кат.парцели бр.8/3 КО Брзећепостоји нелегално  саграђен објекат бруто површине 260м2, објекат је уписан у РГЗ Службе за катастар непокретности Брус чији држалац није утврђен, против кога је покренут судски спор, а за који је и пред Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Рашки округ поднет захтев за озакоњење у складу са Законом о озакоњењу објекта ( ”Сл.гласник РС”број 96/2015),

 

 1. Непокретности се отуђују из јавне својине у поступку јавног надметања- лицитације. Поступак спроводи Комисија за спровођење поступка располагања непокретностима у јавној својини општине Брус.
 1. Непокретности се отуђују и купац их преузима у виђеном стању, без права на накнадну рекламацију.

4.Почетна цена по којој се непокретност отуђује из јавне својине износи 405.000,00 евра (словима:четиристотинепетхиљадаевра), а што представља процењену тржишну вредност предметне непокретности изражене у еврима, у складу са датом проценом овлашћеног судског вештака заведене под бројем 463-15/2018-II од дана 24.04.2018.године.

Лицитациони корак износи 500,00 евра (словима:петстотинаевра).

 1. Рок и начин плаћања је једнократно у року од 30 дана од дана потписивања уговора о отуђењу непокретности који након прибављеног мишљења Општинског јавног правобраниоца закључује Председник општине са најповољнијим понуђачем.
 1. Рок за закључење уговора је 30 дана од дана доношења одлуке о отуђењу, у противном одлука о отуђењу престаје да важи а комисија обавештава следећег по реду најповољнијег понуђача уколико их има и позива га да потпише изјаву о прихватању излицитиране цене и утврђује нови предлог најповољнијег понуђача и записник о тим околностима доставља Скупштини општине на одлучивање.
 1. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највећи износ излицитиране цене.
 1. Депозит као услов за учешће у поступку јавног надметања подносилац пријаве дужан је да уплати у износу 10% од почетне цене, а што износи 40.500,00 евра, у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате, на текући рачун 840-0000001090804-11 бр.модела 97, позив на број (ЈМБГ или ПИБ уплатиоца).

Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступкујавног надметања је 15 дана од окончања поступка отуђења.Уплаћени депозит се урачунава у цену, а најповољнији понуђач који не закључи уговор са општином у року из овог огласа, губи право на повраћај депозита.

 1. Право да учествују у поступку јавног надметања-лицитације имају правна и физичка лица.

 

Пријава се подноси на званичном обрасцу Пријаве која се може преузети на сајту општине Брус (www.brus.rs).

Пријава мора бити читко потписана а за предузетнике и заведена и оверена печатом предузетника.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски овереноа ако га заступа законски заступник или други заступник уписан у регистар, легитимише се изводом из регистра.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се не разматрају одн.одбацују се. Подносиоци непотпуних и неблаговремених пријава не могу да учествују у поступку јавног надметања.

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао.

Учесник који излицитира највиши износ купопродајне цене, потписује изјаву о висини понуђене цене коју је дужан да уплати у року и на начин дат у овим огласом.

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајнуцену, губи право на враћање депозита.

 1. Рок за достављање понуда је 30 (тридесет) дана од дана објављивања Јавног огласа у дневном листу ”Политика”. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну у писарницу Општинске управе до наведеног рока, до 13,00 часова.

Понуда се подноси на обрасцу Пријаве која се може преузети на званичном сајту општине Брус.

 1. Јавно отварање писмених понуда ће се одржати у просторијама општине Брус-Мала сала Општинске управе, ул. Краља Петра Првог бр.120, наредног радног дана од дана одређеног за последњи дан за достављање понуда, са почетком у 12,00 часова. Термин се објављује и на веб сајту општине Брус (www.brus.rs).
 1. Пријаве доставитиу запечаћеној коверти на адресу Општина Брус- Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности, Краља Петра Првог бр. 120, 37220 Брус, и то непосредно на писарници Општинске управе Брус или препорученом поштом. Коверта са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС– НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив и пуну адресу понуђача. Уз понуду понуђач обавезно доставља документацију предвиђену Огласом.

 

 1. Информације поводом овог огласа, као и увид у документацију у вези са наведеном непокретношћу, могу се добити у просторијама Општинске управе општине Брус, Краља Петра Првог бр. 120, 37220 Брус, сваким радним даном у времену од 10,00 до 13,00 часова. Контакт особа: Грујић Весна телефон 037/826-840, 825-780.

Непокретности које су предмет отуђења могу се разгледати сваког радног дана у периоду од 10 до 13 часова, до истека рока за пријаву, а по претходној најави.

 1. Јавни оглас се објављује у дневном листу ”Политика” и на сајту општине Брус.

Текст огласа можете преузети овде.

Пријаву за учешће на јавном надметању за физичка лица/предузетнике ради отуђења непокретности у јавној својини општине Брус можете преузети овде.

Пријаву за учешће на јавном надметању за правна лица ради отуђења непокретности у јавној својини општине Брус можете преузети овде.

Leave a Comment