Документа Обавештења

ЈАВНA ПРЕЗEНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ ” ДУБОКА 2″

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БРУС

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,САОБРАЋАЈА И

ИНФРАСТРУКТУРЕ

На основу члана 63. став 2. и члана 63аЗ акона о планирању и изградњи („Службенигласник РС“, број 72/2009,81/2009- испр., 64/2010- Одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013-Одлука УС,50/2013-Одлука УС,98/2013-Одлука УС, 132/2014,145/2014 ,83/18, 31/19 и 37/19 ), и члана 91.Правилника о садржини начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања(„Службени гласник РС“,бр.32/2019)

о г л а ш а в а

Ј А В Н У   П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј У

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ ,, ДУБОКА 2,, на деловима катастарских парцела бр.1319/15 и 1333/1 КО Брзеће на  Копаонику ,Општина Брус

Јавна презентацијаУрбанистичког пројекта за изградњу ски стазе ,, Дубока 2,, на деловима катастарских парцела број 1319/15 и 1333/1 обе у КО Брзеће на Копаонику, Општина Брус, који је израђен од стране Друштва за пројектовање, урбанизам и екологију ,,ANDZOR ENGINEERING,,doo Novi Sad, ул. Иве Андрића бр. 13. Нови Сад, за потребе наручиоца инвеститора ЈП ,,Скијалишта Србије,, ул. Милутина Миланковића бр. 9. Нови Београд, одржаће се у трајању од 7 дана и то у периоду од 09. августа2019.године до 15 августа 2019.године ,у згради  Општинске управе општине Брус, Одсек за урбанизам и грађевинарство, као и на интернет страници општине Брус www.brus.rs, дневном и локалном листу и огласној табли.

Физичка и правна лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат у згради Општинске управе општине  Брус, Одсек за урбанизам и грађевинарство,ул.Краља Петра Првог бр.120 ,Брус,сваког радног дана од 7 до 15 часова,као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми достави Општинској управи Брус,Одсеку за урбанизам и грађевинарство,ул.Краља Петра Првог бр.120,37220 Брус у току трајања јавне презентације,закључно са 15. августом 2019.године.

Овлашћено лице од стране Општинске управе Општине Брус, Одсек за урбанизам и грађевинарство за давање обавештења о јавној презентацији је Гордана Петровић, дип.инг.грађ.

Оглас можете преузети овде.

Текстуални део можете преузети овде.

Графучки део можете преузети овде.

Leave a Comment