Документа Обавештења

Обавештење о потреби изрaде Студије о процени утицаја на животну средину – носилац пројекта “СОКО ШТАРК”

Обавештава се заинтересована јавност и сви надлежни органи и организације да је орган локалне самоуправе надлежан за послове заштите животне средине, Општинска управа Брус- одсек за пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средине, на основу поднетог захтева носиоца пројекта Соко Штарк Д.О.О. Београд, а по спроведеном поступку одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја пројекта, (Постројење за пречишћавање отпадних вода у производном погону предузећа Соко Штарк у Игрошу-прва фаза, на К.П. бр. 469 К.О. Игрош, општина Брус) на животну средину, разматрајући техничке карактеристике идејног решења пројекта, све прилоге; локацијске услове, водне услове, услове заштите природе, усаглашен хидролошки елаборат Игрошке реке и друго , одлучио да није потребна израда Студије процене утицаја на животну средину.

Увид у решење број 501-12/2019-IV-07 од 30.10.2019.године може се извршити сваког радног дана од 11 до 14 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, у канцеларији бр.3 други спрат (поткровље) Општинске управе Брус, Краља Петра I 120, као и на овој страници.

Обавештење у целости можете погледати овде.

Решење можете погледати овде.

Leave a Comment