Јавне набавке Општинска управа Брус

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА БРОЈ 2/2017 – УРЕЂЕЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА (РЕВИТАЛИЗАЦИЈА) НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БРУС о б ј а в љ у ј е

П О З И В

за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку радова број 2/2017

Предмет набавке су радови: уређење некатегорисаних путева(ревитализација), на територији општине Брус и то: Партија 1 – Ревитализација пута Милентија-Рибари Л=3,5км; Партија 2 – Ревитализација пута Влајковци-Шошиће Л=7,6км (ОРН: радови на одржавању путева – шифра: 45233141);

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена (при испуњености обавезних и додатних услова из Конкурсне документације).

Конкурсна документација се може преузети преко Портала јавних набавки или интернет странице општине Брус http://brus.rs/ или непосредно у Општинској управи Брус, улица Краља Петра Првог 120 сваког радног дана од 10-14 часова у соби бр.11 и 12 , II спрат са предходном најавом од најмање једног дана и писменим захтевом.

Начин подношења понуда и рок: Понуде се достављају поштом, препорученом пошиљком (пакетом) или непосредно на пријемној канцеларији Општинске управе Брус, ул.Краља Петра Првог 120, 37220 Брус, запечаћене, у времену од 7 до 15 часова сваког радног дана. Рок за подношење понуда је 09. октобар 2017. године до 14.30 часова. Понуде ће се сматрати благовременим уколико до назначеног рока буду запримљене на писарници наручиоца, без обзира на начин доставе.

Место, време и начин отварања понуда: Понуде ће се јавно отварати 09.октобра 2017. године у 15.00 часова , у Малој сали Општинске управе Брус , ул. Краља Петра Првог 120 , 37220 Брус.

Понуђачи, односно њихови овлашћени представници могу учествовати у поступку отварања понуда уколико имају оригинално овлашћење издато од надлежног лица (органа) понуђача или оверен препис или фотокопију оверену од стране надлежног државног органа (суда) или локалне самоуправе. Неоверене копије или овлашћења достављена мејлом или факсом неће се уважавати.

Рок за доношење одлуке о додели уговора износи 25 дана од дана отварања понуда.Наручилац задржава право да одустане од доделе уговора за предметну јавне набавку, уколико се измене околности под којима је покренут поступак јавне набавке, у случају пријема неприхватљивих понуда или одустане из било ког другог разлога. Лица за контакт, путем којих се могу добити подаци о сачињавању понуда су : Тамара Луковић, за правна питања, 037/826-840, email tamara.lukovic@brus.rs и Саша Стефановић, за техничка питања бр.037/826-840.

Позив можете преузети овде.

Конкурсну документацију за подношење пријава можете преузети овде.

Одлуку о дедели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору преузети овдe.

Leave a Comment