Јавне набавке Општинска управа Брус

Јавне набавке мале вредности радова БР.3/2017-Изградња улице Јосифа Панчића у Брусу

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БРУС

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова БР.3/2017-Изградња улице Јосифа Панчића у Брусу.

Наручилац Општинска управа Општине Брус позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за  извођење радова на изградњи улице Јосифа Панчића у Брусу под условима из овог позива и конкурсне документације запредметну јавну набавку.

Врста поступка јавне набавке:јавна набавка мале вредности .

Предмет јавне набавке: РАДОВИ

Назив односно ознака из општег речника јавних набавки: ОРН-45233120 – радови на изградњи путева

Процењена вредност јавне набавке је 3.333.333,00 динара без ПДВ-а.

Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна лица која испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, и додатне услове који су у складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама прецизирани конкурсном документацијом .

Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. и члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем доказа који су у складу са законом прецизирани и наведени у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.

Заинтересована лица могу извршити увид и преузети конкурсну документацију у просторијама Општинска управа Општине Брус, на адреси: ул. Краља Петра I 120, 37220 Брус, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Увид и преузимање конкурсне документације може се вршити сво време док тече рок за подношење понуда. Преузимање конкурсне документације може се извршити и са Портала Управе за јавне набавке, или се иста може доставити на основу писменог захтева заинтересованих лица.

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понудана Порталу Управе за јавне набавке, до 14.30 часова дана 27.11.2017. године као последњег дана рока.Ако последњи дан рока пада у нерадне дане-дане викенда, суботу или недељу, или дан државног празника, последњи дан рока се помера на први радни дан. Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће се неблаговременим и биће одбијене као неблаговремене, а у складу са Законом о јавним набавкама.

Понуде се достављају у затвореној коверти поштом или лично на адресу наручиоца, са назнаком „Не отварај – понуда за јавну набавку мале вредности радова БР.3/2017-  извођење радова на изградњи улице Јосифа Панчића у Брусу. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. Понуда са варијантама није дозвољена.

Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за пријем понуда дана 27.11.2017. године у 15.00 часова, на адреси Наручиоца  из тачке 6. овог позива. О отварању понуда се сачињава записник, сагласно члану 104. Закона о јавним набавкама.

Право учешћа на отварању понуда имају овлашћени представници понуђача, што ће доказати предајом потписаног и овереног пуномоћја, искључиво у оригиналу. Факсови и фотокопије се неће уважити.

Избор најповољнијег понуђача извршиће се на основу критеријума „најнижа понуђена цена“.Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од  10дана од дана отварања понуда.

Наручилац задржава право да одустане од доделе уговора за предметну јавне набавку, уколико се измене околности под којима је покренут поступак јавне набавке, у случају пријема  неприхватљивих понуда или одустане из било ког другог разлога.

Сва додатна објашњења у вези са јавном набавком која је предмет овог позива могу се добити на телефон: 037/825-780 локал 131,  особа за контакт: Несторовић Андрија

e-mail: akinestor@gmail.com

Позив можете преузети овде.

Конкурсну документацију за подношење пријава можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору  можете преузети овде.

Leave a Comment