Јавне набавке Општинско веће и Председник

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА БРОЈ 3/2017- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ У СЕЛУ БАТОТЕ

ОПШТИНА БРУС

Краља Петра Првог 120, 37220 Брус

О б ј а в љ у ј e

П О З И В

За подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку радова број 3/2017

 

Предмет набавке су  радови:   извођење радова на санацији објекта здрвствена станица у селу Батоте

Ознака и назив из општег речника набавки :

45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;

45262700 – адаптација зграда;

45420000 – радови на уградњи столарије;

45454000 – радовинареконструкцији;

45350000 – машинскеинсталације

Услови за учествовање у поступку:

Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама доказује се на начин предвиђен чланом 77. став истог Закона. Обавезни и додатни услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова ближе су одређени конкурсном документацијом.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора.

Избор најповољније понуде обавиће се применом критеријума: најниже понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу Управе за јавне набавке:www.ujn.gov.rs и на интернет страници наручиоца:www.brus.rs

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у просторијама наручиоца: Општина Брус, Краља Петра Првог 120, 37220 Брус, сваког радног дана од 7 до 15 часова, до последњег дана рока за подношење понуда. После наведеног рока конкурсна документација се не може преузети.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуде са потребном документацијом подносе се непосредно (лично) или путем поште, у затвореним ковертама са назнаком – ”НЕ ОТВАРАТИ, Понуда за јавну набавку радова-санација објекта здравствене станице у селу Батоте, ЈН бр.3/2017”, на адресу: Општина  Брус, Краља Петра Првог 120, 37220 Брус.

Рок за подношење понуда

је 30 (тридесет) дана од дана објављивања позива на  Порталу  Управе за јавне набавке , односно до 14.02.2018.године до 10,30 часова.

Понуде које стигну код наручиоца после наведеног рока сматраће се неблаговременим и неће се отварати, већ се након поступка отварања понуда, враћају понуђачу.

Место, време и начин отварања понуде:

Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање понуда, односно истог дана, 14.02.2018.године у 11,оо часова (мала сала) у присуству овлашћених представника понуђача и заинтересованих лица на адреси наручиоца :Општина Брус , Краља Петра Првог 120, 37220 Брус.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представници понуђача, да би активно учествовали у поступку отварања понуда, пре почетка отварања понуда морају предати овлашћење за учешће у поступку отварања понуда искључиво у оригиналу, оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Лица за  контакт: Драгана ЖивадиновићСлужба за опште и правне послове Дома здравља Брус Телефон: 037 826 645

Текст позива можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Појашњење конкурсне документације преузмите овде.

Друго појашњење конкурсне документације преузмите овде.

Треће појашњење конкурсне документације преузмите овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору  можете преузети овде.

Leave a Comment