Јавне набавке Општинско веће и Председник

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА БРОЈ 4/2017-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ OБЈЕКТА ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ У СЕЛУ РАЗБОЈНА

ОПШТИНА БРУС

  Краља Петра Првог 120, 37220 Брус

О б ј а в љ у ј е

П О З И В

 За подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку радова број 4/2017

 

Предмет набавке су  радови:   извођење радова на санацији објекта здрвствена станица у селу Разбојна

Ознака и назив из општег речника набавки :

45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;

45262700 – адаптација зграда;

45420000 – радови на уградњи столарије;

45454000 – радовинареконструкцији;

45350000 – машинскеинсталације

Услови за учествовање у поступку:

Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама доказује се на начин предвиђен чланом 77. став истог Закона. Обавезни и додатни услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова ближе су одређени конкурсном документацијом.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора.

Избор најповољније понуде обавиће се применом критеријума: најниже понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу Управе за јавне набавке:www.ujn.gov.rs и на интернет страници наручиоца:www.brus.rs

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у просторијама наручиоца: Општина Брус, Краља Петра Првог 120, 37220 Брус, сваког радног дана од 7 до 15 часова, до последњег дана рока за подношење понуда. После наведеног рока конкурсна документација се не може преузети.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуде са потребном документацијом подносе се непосредно (лично) или путем поште, у затвореним ковертама са назнаком – ”НЕ ОТВАРАТИ, Понуда за јавну набавку радова-санација објекта здравствене станице у селу Разбојна, ЈН бр.4/2017”, на адресу: Општина  Брус, Краља Петра Првог 120, 37220 Брус.

Рок за подношење понуда

је 30 (тридесет) дана од дана објављивања позива на  Порталу  Управе за јавне набавке , односно до 14.02.2018.године до 12,30 часова.

Понуде које стигну код наручиоца после наведеног рока сматраће се неблаговременим и неће се отварати, већ се након поступка отварања понуда, враћају понуђачу.

Место, време и начин отварања понуде:

Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање понуда, односно истог дана, 14.02.2018.године у 13,оо часова (мала сала) у присуству овлашћених представника понуђача и заинтересованих лица на адреси наручиоца :Општина Брус , Краља Петра Првог 120, 37220 Брус.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представници понуђача, да би активно учествовали у поступку отварања понуда, пре почетка отварања понуда морају предати овлашћење за учешће у поступку отварања понуда искључиво у оригиналу, оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Лица за  контакт: Драгана ЖивадиновићСлужба за опште и правне послове Дома здравља Брус Телефон: 037 826 645

 

Текст позива можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Измена конкурсне документације за јавну набавку радова број 4/2017 можете преузети овде.

Појашњење конкурсне документације можете преузети овде.

Друго појашњење конкурсне документације можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору  можете преузети овде.

Leave a Comment