Јавни огласи Јавни огласи/позиви Документа

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БРУС

На основу чл.19.Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности напосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда(”Сл.гласник РС”број 24/2012, 48/2015 и 99/2015), чл. 8.Одлуке о прибaвљању  и располагању непокретностима у јавној својини општине Брус (”Сл.лист општине Брус”број 7/2014, 11/2015), чл.28.Одлуке о грађевинском земљишту (”Службени лист општине Брус”, број 7/2015,18/16 и 21/16)  и  Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Брус Скупштине општине Брус број 463-49/2016-Iод 16.08.2016.године и Одлуке о измени Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Брус број 463-49/2016-Iод 28.10.2016.године , Скупштина општине Брус на седници одржаној 15.12.2017.године поново расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У  ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БРУС

 

  1. Предмет јавног огласа су непокретности уписане у Листу непокретности бр. 377 К.О Брзеће и то:

кат.парцела бр. 8/3, потес „Јарам“, земљиште под зградом и другим објектом, укупне површине 0.16,77 ха, грађевинско земљиште ван граница градског грађевинског земљишта,

објекат саграђен на кат.парцели 8/3 КО Брзеће – зграда туризма укупне бруто површине 621,38 м2, а нето површине 517,54 м2, спратности По+П+1 ( у сутурену-подруму су лоциране : остава за мобилијар, скијашница, техничка просторија 1, техничка просторија 2, котларница на пелет, хоризонталне комуникације, вертикалне комуникације; на приземљу објекта су лоциране: ветробран, кафе бар, остава, кухиња, клуб, канцеларија, сала за састанке, тоалети, хоризонталне комуникације, вертикалне комуникације; на спрату су лоцирана 5 апартмана, нето површине од 22,21м2 до 43,54м2 који се састоје из улаза, кухиње, трпезарије са дневним боравком, спаваћа соба и wc и купатило, а поред апартмана се налазе хоризонталне и вертикалне комуникације). Објекат поседује одобрење за изградњу, објекат је комплетно изграђен у грађевинском и грађевинско-занатском смислу, објекат нема издату употребну дозволу,

све јавна својина Општине Брус у 1/1 дела.

Напомена: на кат.парцели бр.8/3 КО Брзећепостоји незаконито  саграђен објекат бруто површине 260м2 спратности П+1 за који је пред Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Рашки округ поднет захтев за озакоњење у складу са Законом о озакоњењу објекта ( ”Сл.гласник РС”број 96/2015),

 

  1. Непокретности се отуђују из јавне својине у поступку прикупљања писмених понуда. Поступак отварања писмених понуда спроводи Комисија.

3.Почетна цена по којој се непокретност отуђује из јавне својине износи 758.000,00 евра што представља 30% од цене коју је  проценио овлашћени судски вештак у свом налазу бр.104-ТП/16 од 15.08.2016.године.

Понуђач је дужан да као услов за учешће у поступку прикупљања писмених понуда уплати депозит у износу 10% од почетне цене, а што износи 75.800,00 евра, у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате, на текући рачун 840-0000001090804-11 бр.модела 97, позив на број (ЈМБГ или ПИБ уплатиоца).

  1. Непокретности се отуђују и купац их преузима у виђеном стању, без права на накнадну рекламацију.

Непокретности које су предмет отуђења могу се разгледати сваког радног дана у периоду од 10 до 13 часова, до истека рока за подношење понуда , а по претходној најави.

Све потребне информације поводом овог огласа, као и увид у документацију у вези са наведеном непокретношћу, могу се добити у просторијама Општинске управе општине Брус, Краља Петра Првог бр. 120, 37220 Брус, сваким радним даном у време од 10,00 до 13,00 часова. Контакт особа: Грујић Весна телефон 037/826-840, 825-780.

  1. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена. У случају да два или више учесника понуде исту цену, између њих изабраће се понуђач који је први поднео понуду.Одлуку о избору најповољнијег понуђача по спроведеном поступку прикупљања писмених понуда доноси Скупштина општине Брус, на предлог Општинског већа . Одлука Скупштине општине Брус је коначна.

Изабрани понуђач је дужан да у рокуод 30 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача закључи Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине а који, у име општине Брус закључује Председник општине Брус. У року од 15 дана од дана закључењаУговора о отуђењу непокретности из јавне својине, купац је дужан исплатити купопродајну цену. Исплата купопродајне цене врши се у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате. Најповољнијем понуђачу задржава се уплаћени депозит до потписивања уговора и исти се урачунава у купопродајну цену.Осталим учесницима у Јавном Огласу депозит се враћа у року од 15 дана од дана доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача.Понуђачи су у обавези да у обрасцу понуде упишу тачан број рачуна и назив банке за враћање депозита.Продавац не одговара за тачност враћања депозита, у случају да подаци о броју рачуна и назив банке нису потпуно тачни.

У случају одустанка најповољнијег понуђача од закључења Уговора о отуђењу непокретности из јавне својине или уколико најповољнији понуђач не уплати купопродајну цену у предвиђеном року, депозит се не враћа.

Купац сноси све трошкове овере уговора и пореза на пренос апсолутних права, као и трошкове проузроковане таксама и накнадама пред надлежним државним органима.

  1. Право да учествују у поступку прикупљања писмених понуда имају правна лица и физичка лица.

Пријава за учешће садржи:

 – за правна лица: назив, односно пословно име, седиште, број телефона, порески идентификациони број, потпис овлашћеног лица и печат;

за физичка лица: име и презиме, адресу становања, број телефона, јединствени матични број грађана, број личне карте и мора бити потписана, а ако је то лице приватни предузетник уз понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Уз понуду се доставља: потврду о извршеној уплати депозита издата од стране банке која садржи печат банке, податак да је уплату реализована, износ депозита, број рачуна, назив уплатиоца и потпис овлашћеног лица банке као  доказ о уплаћеном депозиту; судски оверено овлашћење, односно пуномоћје за заступање које мора бити специјално, фотокопија личне карте за физичка лица, и решење о упису у Регистар привредних субјеката (не старији од 6 месеци од дана објављивања огласа, у овереној фотокопији), потврда о пореском идентификационом  броју, потписану изјаву да прихвата све услове из јавног огласа, као и  услове за враћање депозита.

  1. Писмене понуде се подносе у запечаћеној коверти на адресу Општина Брус- Комисије за спровођење поступка отуђења непокретности, Краља Петра Првог бр. 120, 37220 Брус, и то непосредно на писарници Општинске управе Брус или препорученом поштом. Коверта са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС– НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив и пуну адресу понуђача. Уз понуду понуђач обавезно доставља документацију предвиђену Огласом.
  2. Рок за достављање понуда је 30 (тридесет) дана од дана објављивања Јавног огласа у дневном листу ”Политика”. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну у писарницу Општинске управе до наведеног рока, до 13,00 часова. Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе, како је предвиђено јавним огласом. Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне понуде не могу да учествују у поступку отварања писмених понуда, непотпуне односно неблаговремене понуде се одбацују. Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи отварању писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде.Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене.

Поступак јавног надметања спровешће се  у случају да стигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

  1. Јавно отварање писмених понуда ће се одржати у просторијама општине Брус-Мала сала Општинске управе, ул. Краља Петра Првог бр.120, наредног радног дана од дана одређеног за последњи дан за достављање понуда, са почетком у 12,00 часова.
  2. Јавни оглас се објављује у дневном листу ”Политика” , Службеном листу општине Брус и на сајту општине Брус.

Текст огласа можете преузети овде.

Напомена: Писмене понуде се прикупљају до 26.02.2018.године, а отварање прикупљених понуда биће одржано у 12.00 часова дана 27.02.2018.године, у просторијама Мале сале, зграда општине Брус, у улици Краља Петра Првог 120.

 

Leave a Comment