Јавне набавке Општинска управа Брус

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА БР.1 -НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ на годишњем нивоу

ОПШТИНА БРУС

ОПШТИНСКА УПРАВА

                                    Краља Петра Првог 120, 37220 Брус

ПИБ: 101139819 матични број 07195133

О б ј а в љ у ј е

   П О З И В

За подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара број 13

 

Предмет набавке су  добра:   електрична енергија

Ознака и назив из општег речника набавки :

09310000– електрична енергија

Услови за учествовање у поступку:

Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама доказује се на начин предвиђен чланом 77. став истог Закона. Обавезни и додатни услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова ближе су одређени конкурсном документацијом.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора.

Избор најповољније понуде обавиће се применом критеријума: најниже понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу Управе за јавне набавке:www.ujn.gov.rs и на интернет страници наручиоца:www.brus.rs

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у просторијама наручиоца: Општина Брус, Општинска управа,Краља Петра Првог 120, 37220 Брус, сваког радног дана од 7 до 15 часова, до последњег дана рока за подношење понуда. После наведеног рока конкурсна документација се не може преузети.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуде са потребном документацијом подносе се непосредно (лично) или путем поште, у затвореним ковертама са назнаком – ”НЕ ОТВАРАТИ, Понуда за јавну набавку добара-електрична енергија,  на адресу: Општина  Брус,Општинска управа,  Краља Петра Првог 120, 37220 Брус. На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт.

Рок за подношење понуда

је 30 (тридесет) дана од дана објављивања позива на  Порталу  Управе за јавне набавке , односно до 23.02.2018.године до 14,30 часова.

Понуде које стигну код наручиоца после наведеног рока сматраће се неблаговременим.

Место, време и начин отварања понуде:

Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање понуда, односно истог дана, 23.02.2018.године у 15,оо часова у присуству овлашћених представника понуђача и заинтересованих лица на адреси наручиоца:Општина Брус,Општинска управа  Краља Петра Првог 120, 37220 Брус.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представници понуђача, да би активно учествовали у поступку отварања понуда, пре почетка отварања понуда морају предати овлашћење за учешће у поступку отварања понуда искључиво у оригиналу, оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Лица за  контакт: Луковић Валентина-председник Комисије за спровођење јавне набавке

Телефон: 037 /826 840, 825 780

Текст позива можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке добара бр. 1 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

 

Leave a Comment