Јавне набавке Општинска управа Брус

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА БРОЈ. 1- УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ-ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ

На основу члана 39 и 55. став 1. тачка 2), и члана 57.  Закона о Јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга бр.1бр. 404-24/2018-IV од21. 03. 2018.године,  наручилац путем огласа, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

За јавну набавку мале вредности услуга бр. 1

услуга социјалне заштите –дневне услуге у заједници обликована у 2 партије:

Партија 1- услуга дневног боравка за децу и омладину и одрасле особе са сметњама у развоју

Партија 2-услуга помоћ у кући

 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општинска управа Брус, ул: Краља Петра Првог бр.120, 37220 Брус, http://brus.rs/;
 2. Врста наручиоца: локалнасамоуправа – Општинска управа Брус.
 3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
 4. Врста предмета: услуге-дневне услуге у заједници oбликована у 2 партије:

Партија 1- услуга дневног боравка за децу и омладину и одрасле особе са сметњама у развоју

Партија 2-услуга помоћ у кући

(ОРН:85310000–услуге социјалне заштите);

 1. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена (при испуњености обавезних и додатних услова из Конкурсне документације).
 2. Конкурсна документација се може преузети преко Портала јавних набавки или интернет странице општине Брус http://brus.rs/или непосредно у Општинској управи Брус, улица Краља Петра Првог 120 сваког радног дана од 10-14 часова у соби бр.2, I спрат са предходном најавом од најмање једног дана и писменим захтевом.
 3. Начин подношења понуда и рок: Понуде се достављају поштом, препорученом пошиљком (пакетом) или непосредно на пријемној канцеларији Општинске управе Брус, ул.КраљаПетраПрвог 120, 37220 Брус, запечаћене, у временуод 7 до 15 часова сваког радног дана. Рок за подношење понуда је 11. април 2018. године до 14.30 часова.Понуде ће се сматрати благовременим уколико до назначеног рока буду запримљене на писарници наручиоца, без обзира на начин доставе.
 4. Место, време и начин отварања понуда: Понуде ће се јавно отваратиаприла 2018.године у 15.00 часова , у згради ОпштинскеуправеБрус , ул. Краља Петра Првог 120 , 37220 Брус.
 5. Понуђачи, односно њихови овлашћени представници могу учествовати у поступку отварања понуда уколико имају оригинално овлашћење издато од надлежног лица (органа) понуђача или оверен препис или фотокопију оверену од стране надлежног државног органа (суда) или локалне самоуправе. Неоверене копије или овлашћења достављена мејлом или факсом неће се уважавати.
 6. Рок за доношење одлуке о додели уговора износи 10 дана од дана отварања понуда.
 7. Наручилац задржава право да одустане од доделе уговора за предметну јавне набавку, уколико се измене околности под којима је покренут поступак јавне набавке, у случају пријема неприхватљивих понуда или одустане из било ког другог разлога.
 8. Лица за контакт, путем којих се могу добити подаци о сачињавању понуда су :Катарина Кљајић, за правна питања, 037/826-840,

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Leave a Comment