Разно

ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АГРО БИЗНИС ЦЕНТРА У ОПШТИНИ БРУС

Шира ситуација са границом плана

Извод из ПГР Бруса

Постојећа намена површина са границом плана

Планирана намена површина

Регулационо-нивелациони план са саобраћајним решењем

План грађевинских парцела за јавне намене са аналитичко-геодетским елементима за обележавање

План мреже и објеката инфраструктуре

Leave a Comment