Документа Обавештења

ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МИНИ-ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА РЕЦИ РАСИНИ, ЛОКАЦИЈА РАЗБОЈНА, У ОПШТИНИ БРУС

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (‘Службени гласник РС’ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), и чл.54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (‘Службени гласник РС’ број 64/15), Општинска управа општине Брус, Одсек за урбанизам и грађевинарство оглашава:

ЈАВНИ УВИД

У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ

МИНИ-ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА РЕЦИ РАСИНИ,

ЛОКАЦИЈА РАЗБОЈНА, У ОПШТИНИ БРУС

            Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу мини-хидроелектране на реци Расини, локација Разбојна, општина Брус, број 350-108/2017-I, усвојена је на седници СО-е Брус, дана 09.06.2017.године.

            Јавни увид у трајању од 30 дана одржаће се од 08.јуна 2018.године до 07.јула 2018.године, а објавиће се 31.маја 2018.године у просторијама Скупштине општине Брус, односно на интернет страници општине Брус, www.brus.rs, дневном и локалном листу и оглсној табли доносиоца плана.

            Општинска управа општине Брус, као носилац израде овог плана, организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и ефектима планирања.

            Јавна презентација материјала плана, одржаће се 22.јуна 2018.године у 12:00 часова у згради Општинске управе општине Брус, у малој сали за састанке, улица Краља Петра I, број 120.

            Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима.

          Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми носиоцу израде плана тј. Општинској управи општине Брус, Одсеку за урбанизам и грађевинарство, улица Краља Петра I, број 120, у току трајања јавног увида, закључно са 10.јулом 2018.године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде Плана могу утицати на планска решења.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се 16.јула 2018.године са почетком у 12:00 часова у згради Општинске управе општине Брус, у малој сали за састанке, улица Краља Петра I, број 120.

Документацију можете преузети овде.

Leave a Comment