Јавне набавке Општинска управа Брус

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА БРOJ 1/2018 за принудно спровођење извршења по решењима Општинске управе Брус

На основу члана 55.став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о jавним набавкама (“Службенигласник РС” број 124/12 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности радова бр.404-59/2018-IV од31.05.2018.године,

                     ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БРУС

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова бр.1/2018-за принудно спровођење извршења по решењима Општинске управе Брус-.

Наручилац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду заизвођење радова-за принудно спровођење извршења по решењима Општинске управе Брус-под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.

 1. Врста поступка јавне набавке:отворени поступак јавне набавке.
 2. Предмет јавне набавке: РАДОВИ, на позицији Радови ред.бр.1.3.3. радови потребни за принудно спровођење извршења по Решењима Општинске управе, економска класификација-424900-специјализоване услуге.
 3. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:

ОРН-45110000–рушење и разбијање зграда-земљани радови.

           Процењена вредност јавне набавке је 1.500.000,00 динара без ПДВ-а.

Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна лица која испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, и додатне услове који су у складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама прецизирани конкурсном документацијом .

 1. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. И члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем доказа који су у складу са законом прецизирани и наведени у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.
 2. Заинтересована лица могу извршити увид и преузети конкурсну документацију у просторијама Општинске управе општине Брус на адреси: ул. Краља Петра I 120, 37220 Брус, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Увид и преузимање конкурснедокументације може се вршити сво време док тече рок за подношење понуда. Преузимање конкурсне окументације може се извршити и са Портала Управе за јавне набавке, или се иста може доставити на основу писменог захтева заинтересованих лица.
 3. Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понудана Порталу Управе за јавне набавке, до 14,30 часовадана 19.06.2018. године као последњег дана рока.Ако последњи дан рока пада у нерадне дане-дане викенда, суботу или недељу, или дан државног празника , последњи дан рока се помера на први радни дан. Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће сенеблаговременим и биће одбијене као неблаговремене, а у складу са Законом о јавним набавкама.
 4. Понуде се достављају у затвореној коверти поштом или лично на адресу наручиоца, са назнаком „Не отварај – понуда за јавну набавку мале вредности радова бр.1/2018-за принудно спровођење извршења по решењима Општинске управе Брус. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. Понуда са варијантама није дозвољена.
 5. Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за пријем понуда дана 19.06.2018. године у 15,00 часова, на адреси Наручиоца из тачке 6. овог позива. О отварању понуда се сачињава записник, сагласно члану 104. Закона о јавним набавкама.
 6. Право учешћа на отварању понуда имају овлашћени представници понуђача, што ће доказати предајом потписаног и овереног пуномоћја, искључиво у оригиналу. Факсови и фотокопије се неће уважити.
 7. Избор најповољнијег понуђача извршиће се на основу критеријума „најнижа понуђена цена“.Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 10дана од дана отварања понуда.
 8. Наручилац задржава право да одустане од доделе уговора за предметну јавне набавку, уколико се измене околности под којима је покренут поступак јавне набавке, у случају пријема неприхватљивих понуда или одустане из било ког другог разлога.
 9. Сва додатна објашњења у вези са јавном набавком која је предмет овог позива могу се добити на телефон: 037/826-840 Особa за контакт:Стадија Обрадовић, stadijaobradovic@gmal.com.

Позив за прикупљање понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности радова бр.1 можете преузети овде.

Leave a Comment