Документа Обавештења

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ-ЛИЦИТАЦИЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БРУС

Јавно отварање писмених понуда ће се одржати у просторијама општине Брус-Мала сала Општинске управе, ул. Краља Петра Првог бр.120, дана 14.06.2018. године, са почетком у 12.00 часова.

Предмет јавног огласа су непокретности уписане као јавна својина општине Брус у Листу непокретности бр. 377 К.О Брзеће и то:

кат.парцела бр. 8/3, потес „Јарам“, земљиште под зградом и другим објектом, укупне површине 0.16,77 ха, грађевинско земљиште ван граница градског грађевинског земљишта,

објекат саграђен на кат.парцели 8/3 КО Брзеће –пословна зграда-зграда туризма, укупне бруто површине 621,38 м2, а нето површине 496 м2, спратности По+Пр+1(подрум- 156,37м2, приземље- 158,49м2 и спрат- 180,74 м2).

Објекат поседује одобрење за изградњу, објекат је комплетно изграђен у грађевинском и грађевинско-занатском смислу, објекат нема издату употребну дозволу,све јавна својина Општине Брус у 1/1 дела.

Leave a Comment