Документа Конкурси

К О Н К У Р С за доделу средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Брус за регресирање трошкова вештачког осемењавања крава

          

На основу члана 45. Статута општине Брус (,,Службеног листа општине Брус“ број 14/08…15/16) и члана 7.  Одлуке о оснивању Буџетског фонда за  развој пољопривреде у општини Брус (“Службени .лист општине Брус” број 21/2016), и  Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у  2018. години на територији општине Брус , број: 320-00-3194/2018-09 од 11.05.2018.године. и број: 320-003194/2018-09 од 06.06.2018.године.

Председник општине Брус, дана 15.08.2018. године  расписује:

 

К О Н К У Р С

за доделу средстава Буџетског фонда за  развој пољопривреде општине Брус

за регресирање трошкова вештачког осемењавања крава

  1. ЦИЉЕВИ КОНКУРСА

Средства буџетског фонда су намењена за подстицање развоја пољопривреде на територији општине Брус.

  1. ИЗНОС СРЕДСТАВА

Средства буџетског фонда за ове намене износе 1.000.000,00 динара.

  1. ПРАВИЛА КОНКУРСА

3.1. Право учешћа на конкурсу

Право на коришћење средстава  за подстицаје унапређења примарне пољопривредне производње путем директних плаћања – за регресирање трошкова вештачког осемењавања крава на територији општине Брус има физичко лице – носилац  комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, уписано у Национални регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом и са пребивалиштем и производњом на територији општине Брус.

Грла за која се подноси захтев за коришћење регреса за вештачко осемењавање крава могу да буду у власништву подносиоца захтева или у власништву члана пољопривредног газдинства

3.2. Намена средстава

            Физичко лице – носилац  комерцијалног породичног пољопривредног газдинства има право на регресирање трошкова вештачког осемењавања крава у износу 70% од укупног износа инвестиције без ПДВ-а, а максимално 1.200,00 динара по грлу само за прво осемењавање.

3.3 Документација за конкурс

                        Учесник на конкурсу за доделу средстава буџетског фонда подноси :

  • Пријаву;
  • Фотокопију личне карте подносиоца захтева;
  • Потврду о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава (активно и комерцијално)-Управа за трезор, експозитура Брус;
  • Извод из регистра пољопривредног газдинства и то (подаци о пољопривредном газдинству) -Управа за трезор, експозитура Брус;
  • Потврда о броју грла која се налази на газдинству издата од надлежне Ветеринарске установе.
  • Потврда о вештачком осемењавању надлежне ветеринарске службе (картон за вештачко осемењавање крава) , не старијим од 16.11.2017. године;
  • Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима.

3.4. Предаја документације

           Лице из члана тачке 3.подтаачка 3.1. овог конкурса може да поднесе само један захтев за остваривање права на постицаје у току трајања конкурса.

Документација се доставља преко писарнице Општинске управе општине Брус или поштом  у затвореној коверти, са назнаком:

ЗА КОМИСИЈУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА  РАЗВОЈ  ПОЉОПРИВРЕДЕ

ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА – НЕ ОТВАРАЈ

на адресу:

Општинска управа општине Брус

Краља Петра Првог бр.120, 37220 Брус

Све додатне информације и објашњења могу се добити  у канцеларији број 10 у Општинској управи општине Брус или на телефоне 037/827-061 и 063/10-15-476 .

3.5. Рок за предају документације

Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а најкасније до 15.11.2018. године.

3.6. Избор корисника средстава буџетског фонда

Исплата регреса за вештачко осемењавање крава врши се уплатом на наменски текући рачун корисника, на основу решења Председника, а на предлог Комисије, која врши одабир корисника средстава, једном месечно, а рангирање ће бити по редоследу поднетих захтева.

Неблаговремену и некомплетну документацију Комисија неће узети у разматрање.

Образaц пријаве на конкурс учесник може лично да преузме у  (канцеларија бр. 10) у Општинској управи  Брус или на писарници Општинске управе Брус.. Електронска форма пријаве на конкурс може да се преузме са веб сајта општине Брус  www.brus. rs.

 

Број:320-20/2018-II

У Брусу,

15.08.2018. године

                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                       Милутин Јеличић, дипл.инг.ацц.

 

Leave a Comment