Документа Новости Обавештења

УПУТСТВО ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ ПРИПРЕМЕ ПЛАНА ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ БРУС ЗА ПЕРИОД 2019-2021. ГОДИНА

На  основу члана 54а став1. Закона о буџетском систему (,,Сл.гласник РС”, број 54/2009…113/17), а у вези са Уредбом о садржини , начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката (,,Сл.гласник РС”, број 63/2017) и Правилником о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекта (,,Сл.гласник РС”, број18/2018) и члана 42.Статута општине Брус(,,Службени лист општине Брус”, број 14/08…15/16)

          Председник општине Брус  доноси

УПУТСТВО ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ ПРИПРЕМЕ

ПЛАНА ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ БРУС ЗА ПЕРИОД 2019.-2021. ГОДИНА

 

               I УВОД

  Чланом 54а став 1. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС”, број 54/2009…113/2017) прописано је да су буџетски корисници у обавези да локалном органу управе надлежном за финансије, доставе предлоге капиталних пројеката након спроведене оцене капиталних пројеката. Истовремено, ставом 3. овог члана закона прописано је да ће Влада на предлог Министарства финансија, ближе уредити садржину, начин припреме и оцене, као и праћење спровођења и извештавање о реализацији капиталних пројеката.На основу наведеног законског овлашћења , Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката ( у даљем тексту: Уредба).Министар финансија  Републике Србије донео је Правилник о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте (у даљем тексту:Правилник).

      Програмом економских реформи 2018.-2020. године, дефинисано је унапређење управљања капиталним инвестицијама, као посебна структурна реформа.Суштина ове реформе јесте , да се потенцијални пројекти повежу са сектоским стратегијама и претходно подвргну економско-финансијској анализи исплативости ради приоритизације.

      План јавних финансија општине Брус је вишегодишњи документ који садржи капиталне пројекте по секторима, рангиране  према приоритетима, годинама, роковима годишњим трошковима и предлозима за финансирање.

  Планирање јавних инвестиција укључује:

1.предлагање идеја капиталних пројеката и њихову разраду, оцену, рангирање предложених капиталних пројеката од стране овлашћених предлагача,

2.усклађивање планирања и одабира кашпиталних пројеката/инвестиција

3.праћење реализације одобрених капиталних пројеката како би се благовремено уочиле и отклониле препреке и ефикасније управљало ризицима.

  II КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ:ПОЈАМ, ОБУХВАТ, ПОДЕЛА, ОЦЕНА

ПОЈАМ И ОБУХВАТ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА:

  У смислу Уредбе, капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре, укључујући услуге пројектног планирања које представљају саставни део пројекта, услуге стручног надзора, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагање у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса.

   Реализацијом капиталних пројеката увећава се имовина општине Брус.

Обухват капиталног пројекта:

Капитални пројекат, садржи све неопходне активности са потребним ресурсима које се планирају и реализују током целог пројектног циклуса у складу са јасно дефинисаним циљевима и резултатима пројекта, а у циљу постизања одрживе и дугорочне употребне вредности за пројектом и идентификовану групу корисника.

Капитални пројекат мора представљати функционалну целину са дугорочном (преко годину дана) употребном вредношћу по завршетку њихове реализације.

Капитални пројекат може обухватити и повезати низ сродних капиталних пројеката за потребе стратешког планирања и одлучивања.

Капитални пројекат може бити заједнички пројекат када се спроводи од стране два или више корисника буџетских средстава, јавног предузећа, односно других корисника јавних средстава, који својим споразумом уређују међусобне односе, односно, права и обавезе у вези са реализацијом капиталног пројекта.Споразум садржи назнаку корисника јавних средстава који врши права и обавезе овлашћеног предлагача и износ учешћа у суфинансирању капиталног пројекта.

ПОДЕЛА КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА

Капитални пројекти се деле у четири категорије према њиховим процењеним трошковима од стране овлашћеног предлагача (при чему трошкове капиталног пројекта процењује предлагач идеје капиталног пројекта, односно овлашћени предлагач):

  1. капитални пројекти врло мале вредности су пројекти чији су процењени трошкови испод 100.000 евра у динарској противвредности
  2. капитални пројекти мале вредности су пројекти чији су процењени трошкови између 100.001 и 500.000 евра у динарској противвредности
  3. капитални пројекти средње вредности су пројекти чији су процењени трошкови између 500.001 евра и 5.000.000 евра у динарској противвредности
  4. капитални пројекти велике вредности су пројекти чији су процењени трошкови изнад 5.000.001 евра у динарској противвредности.

    Динарска противвредност износа одређује се по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан процене трошкова капиталног пројекта од стране овлашћеног предлагача.

     Капитални пројекат се не може делити на више пројеката како би се разврстао у нижу категорију капиталног пројекта и тиме избегла израда документације захтеване за ту категорију.

        На капиталне пројекте врло мале вредности не примењује се одредбе Уредбе , али се планирање расхода за те пројекте врши у складу са упутством за припрему буџета Републике Србије, односно упутством за израду одлуке о буџету општине Брус.

ОЦЕНА КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА

 Оцењивање капиталних пројеката у прединвестиционој фази врши овлашћени предлагач кроз квалитативну и квантитативну анализу и вредновање:

    1)предвиђених циљева капиталног пројекта;

   2)предложених опција и резултата извршене анализе могућих ефеката сваке од опција;

    3)трошкова и користи за сваку од опција;

    4)потенцијалних ризика;

    5)изабране оптималне опције.

 Приликом оцењивања и одабира капиталних пројеката примењују се следећи критеријуми:

 1)значајност пројекта за остваривање стратешких циљева из надлежности овлашћеног предлагача;

 2)однос трошкова и користи пројекта( укључујући нето садашњу вредност, интерну стопу рентабилности, период повраћаја улагања, коефицијент трошкова и користи и др.)

  3)потенцијалних ризика за реализацију пројекта;

 4)ефекат пројекта на друштвени, економски, регионални и еколошки одрживи развој.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДЛАГАЧ у општини Брус је Општинска управа општине Брус-Одсек за локални економски развој и инвестиције.

Задатак овлашћеног предлагача је да за капиталне пројекте сачињава, односно прикупља сву инвестициону документацију, оцењује и селектује предлоге идеја за капиталне пројекте и уноси их у Интегрисану базу капиталних пројеката општине Брус, како би се омогућио међусобни пренос података. Овлашћени предлагач подноси захтев за финансирање Општинској управи општине Брус-Одсеку за финансије и планирање у складу са утврђеним календаром, на прописаним обрасцима

Општинска управа општине Брус-Одсек за финансије и планирање врши прелиминарну контролу комплетности достављене документације за разматрање предлога за финансирање капиталних пројеката и може захтевати достављање и друге релевантне документације за предложени капитални пројекат, пре његовог прослеђивања Комисији за капиталне инвестиције.

Одсек за финансије и планирање пре доношења одлуке о финансирању капиталног пројекта средње, односно велике вредности и његовог укључивања  у предлог буџета, врши проверу да ли су испуњени сви услови за укључивање капиталних пројеката у буџет.

Уколико Одсек за финансије и планирање у контроли из претходног става установи да Одсек за локални економски развој и инвестиције захтева неадекватну динамику трошења средстава или нађе да постоје технички недостаци (некомплетна и неисправна инвестициона документација и сл.), тражиће да се ови недостаци отклоне, а ако је реч о недостацима који могу да утичу на коначну одлуку Комисије за капиталне инвестиције, о томе ће обавестити  Комисију.

Ради обављања послова планирања, организовања, контроле и руковођења капиталним пројектом и извештавања током пројектног циклуса по завршетку инвестиционе фазе задужени су Општинска управа општине Брус-Одсек за локални економски развој и инвестиције и помоћник председника општине Брус за економски развој и инвестиције.

Комисија за капитално планирање  након достављања предлога овлашћених предлагача Одсеку за финансије и планирање за укључивање у план јавних инвестиција, врши рангирање капиталних пројеката према приоритетним циљевима садржаним у важећим планским документима по секторима капиталних пројеката средње и велике вредности, а који могу бити предложени за финансирање у поступку припреме и доношења буџета за буџетску и наредне две фискалне године.

Експертска комисија, на захтев овлашћеног предлагача, врши оцену претходне студије изводљивости, односно студије изводљивости.

Извештај о напретку реализације капиталног пројекта и завршни извештај Одсек за локални економски развој и инвестиције доставља Одсеку за финансије и планирање и уноси у Интегрисану базу капиталних пројеката, односно базу капиталних пројеката општине Брус.

Одсек за локални економски развој и инвестиције најкасније у року од 30 дана од последњег дана сваког календарског квартала доставља Одсеку за финансије кварталне извештаје о напретку реализације капиталних пројеката.

Годишњи извештај о реализацији капиталног пројекта доставља се заједно са извештајем за последњи квартал.

Уколико у току реализације капиталног пројекта настану непредвиђене околности које битно утичу на обим, рокове и трошкове пројекта, Одсек за локални економски развој дужан је да о томе без одлагања обавести Одсек за финансије и планирање, са образложењем разлога њиховог настанка и предлогом мера за њихово отклањање.

Извештаје о напретку капиталног пројекта и завршни извештаје, као и обавештење из става 4. овог члана Одсек за финансије и планирање прослеђује, ради разматрања, Комисији за капиталне инвестиције, која о томе информише Општинско веће општине Брус.

У року од 60 дана од дана завршетка капиталног пројекта Одсек за локални економски развој и инвестиције сачињава завршни извештај о реализацији капиталног пројекта, који доставља Одсеку за финансије и планирање.

Одсек за финансије и планирање наведени извештај прослеђује, ради разматрања, Комисији за капиталне инвестиције, која о томе информише Општинско веће општине Брус.

III ОБЈАВЉИВАЊЕ, ПРИЛОЗИ И ДРУГЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Упутство објавити на интернет страници општине Бру (www.brus.rs).

За додатне информације или објашњења око припреме предлога-захтева за финансирање капиталних пројеката контакт особе су:Даница Лазаревић, шеф Одсека за финансије и планирање и Радула Ратковић, шеф Одсека за локални економски развој и инвестиције.

Преглед активности на изради плана јавних инвестиција са субјектима реализације, обавезном документацијом и роковима у појединим фазама циклуса

 

Временски оквир Активности Документација Напомена
Током целе године Достављање предлога идеја кап.пројеката оредлагача овлашћеним предлагачима Образац КИ Предлагачи могу бити:индиректни корисници буџета, јавно предузће и остали корисници јавних средстава
Током целе године Овлашћени предлагачи одабирају и оцењују предлоге идеја кап.пројеката и уносе их у базу Није ближе одређена Полази се од циљева пројекта, трошкови и користи пројекта, ризика и ефеката на друштвени, економски, регионални и еколошки развој
До 15. марта текуће године Овлашћени предлагач подносиОдсеку за финансије и планирање захтеве за финансирање КП који ће се укључити у ПЈИ Захтев за финансирање (КФ, одн.КР и КН), оквирни план реализације пројекта са оквирним планом јавних набавки Код пројекта средње и велике вредности достављају се и студије изводљивости/оправданости и позитивно мишљење Комисије о студијама
До 10.априла текуће године Комисија за капиталне инвестиције врши рангирање капиталних пројеката Нису ближе одређени  поступак  и форма рангирања Ово се односи само на пројекте средње и велике вредности који се укључују у план јавних инвестиција
До 15. јуна текуће године Општинско веће усваја Нацрт плана јавних инвестиција-ПЈИ са свим обавезним прегледима Није ближе одређена форма плана ПЈИ мора садржати прегледе по секторима, рангиране према годинама, року, приоритетима, годишњим трошковима и предлозима за финансирање
Од 01.августа до 01. септембра Овлашћени предлагачи подносе Одсеку за финансије и планирање захтеве за финансирање КП који нису били у нацрту ПЈИ или су измењени у односу на ПЈИ Захтев за финансирање (КФ, одн.КР и КН),оквирни план реализације пројекта са оквирним планом јавних набавки У циљу израде ревидираног Плана јавних инвестиција
Од 05. септембра до 20. новембра Комисија за капиталне инвестиције врши преиспитивање капиталних пројеката у циљу коначног рангирања Нису ближе одређени поступак и  форма преиспитивања У овом стадијуму Комисија узима у обзир све информације о статусу пројеката средње и велике вредности и буџетским ограничењима
Од 01. октобра текуће године Општинско веће доноси Ревидирани план јавних инвестиција Није ближе одређена форма плана Мора садржати исте прегледе као и нацрт Плана јавних инвестиција

Напомена: Индиректни корисници буџета општине Брус, јавно предузеће и остали корисници буџета општине Брус своје предлоге капиталних пројеката за 2019. годину, само ове године, достављају овлашћеном предлагачу до 10.09.2018. године.

Овлашћени предлагач дужан је да до 20.09.2018. године достави Одсеку за финансије и планирање, који ће исте проследити Комисији за капиталне инвестиције.

Саставни део овог Упутства су следећи обрасци:

  1. Образац КИ-Образац за предлагање идеје капиталног пројекта
  2. Образац КР-Захтев за финансирање капиталног пројекта чија је реализација у току

3. Образац КН-Извештај о наретку реализације капиталног пројекта  и

  1. Образац КФ-Захтев за финансирање новог капиталног пројекта

 

Упуство можете преузети овде.

Обрасце можете преузети овде.

                                                                 

Leave a Comment