Јавне набавке Општинска управа Брус

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БР.2- НАБАВКА 7 (СЕДАМ) РАЧУНАРА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БРУС

На основу члана 55 став.1. тачка.2. , члана 57. И члана 60. тачка 1. Закона о јавним набавкама  ( „Сл. Гласник РС“ бр.  124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 2. број 404-70/2018-IV од 12.07.2018. године

ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС

Упућује

П  О  З  И  В

За прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара бр:2- набавка 7(седам) рачунара за потребе општинске управе Брус.

Наручилац Општинска управа Брус позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду  за набавку и испоруку рачунара за потребе Општинске управе Брус , под условима из овог позива и конкурсне документације за  предметну јавну набавку.

 1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара
 2. Предмет јавне набавке: Добра- набавка и испорука7 (рачунара) рачунара
 3. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки: 30230000-набавка рачунарске опреме. Право на учешће у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове из члана 75. Став.1. Закона о јавним набавкама прецизирани конкурсном документацијом.
 4. Доказивање испуњености обавезних услова из члана75. Став.1. и члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем доказа који су у складу са законом прецизирани и наведени у конкурсној документацији за предметну јавну набавку, односно изјавом којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове у складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама.
 5. Заинтересована лица могу извршити увид и преузети конкурсну документацију у просторијама Општинске управе Брус на адреси Краља Петра I бр 120,Брус сваког радног дана од 7,00 до 15,00 сати, као и на интернет страници општине Брус brus.rs, и са портала управе за јавне набавке.
 6. Рок за подношење понуда је до 09.2018.године до 14.30 часова.. Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће се неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда враћене понуђачу неотворене са назнаком да су неблаговремене.
 7. Понуде се достављају у затвореној коверти поштом или лично на адресу наручиоца,са назнаком „ НЕ ОТВАРАЈ- понуда за јавну набавку- рачунара“. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.  Понуда са варијантама није дозвољена..
 8. Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за пријем понуда у 15 часова на адреси наручиоца из тачке 5.овог позива.О отврању понуда се сачињава записник , сагласно члану 104.Закона о јавним набавкама.
 9. Право учешћа на отварању понуда имају овлашћени представници понуђача што ће и доказати предајом потписаног  и овереног пуномоћја, искључиво у оригиналу.
 10. Избор најповољнијег понуђача извршиће се на основу критеријума „ Најнижа понуђена цена“. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
 11. Наручилац задржава право да одустане од доделе уговора за предметну јавну набавку, уколико се измене околности под којима је покренут поступак јавне набавке, у случају пријема неисправних, неодговарајућих и неприхватљивих понуда или одустане из било ког другог разлога.
 12. Сва додатна објашњења у вези са јавном набавком која је предмет овог позива могу се добити путем мејла: prav.brus@mts.rs или на телефон 037/826-840 у периоду од 07 до 15 часова. Особа за контакт: Катарина Кљајић.

Позив можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одговор на питање Win Win Shop, Дунавска ББ, 11000 Београд овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Leave a Comment