Документа Обавештења

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И СПОРТСКЕ САЛЕ У БРУСУ

На основу члана 36. Став 7. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15)

ОПШТИНА БРУС

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА- ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И СПОРТСКЕ САЛЕ У БРУСУ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив наручиоца:……………………………………………….. ОпштинаБрус

Адреса:………………………………………………………………. Брус, КраљаПетра Iбр.120

ПИБ:………………………………………………………………….. 101139819

Матични број:……………………………………………………… 07195133

Шифра делатности:……………………………………………… 8411

Интернет адреса: …………………………………….www.brus.rs

Врста наручиоца: …………………………………… Орган локалне самоуправе.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда у циљу закључењаУговора, а у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 68/2015), Законом о опланирању и изградњи и Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година (“Сл. гласник РС” број 21/2014).

Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за подношењапонуда.

Предмет јавне набавке: Радовина ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И СПОРТСКЕ САЛЕ У БРУСУ у складу са техничком документацијом,спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

Назив и ознака из општег речника набавке:.

45261000 – крововезачки, кровопокривачки и сањимаповезанирадови;

45262700 – адаптацијазграда;

45420000 – радовинауградњистоларије;

45454000 – радовинареконструкцији;

45350000 – машинскеинсталације

OСНОВ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

Чланом 36.став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015) предвиђено је да Наручилац може спровести преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у случају додатних радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године и да:

(1) се такви додатни радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца или

(2) су такви радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци.

Управа за јавне набавке је дала позитивно Мишљење за спровођење преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда број 404-02-1718/18  од 06.08.2018. године.

МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА: Средња школа у Брусу, ул. Братиславе Петровић бр.69

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: најнижа понуђена цена

БРОЈ И ДАТУМ ПРВОБИТНО ЗАКЉУЧЕНОГ УГОВОРА: 404-72/2017-2 од 29.09.2017.

НАЗИВ И АДРЕСА ЛИЦА КОЈИМА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ПОСЛАТИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Група понуђача –„Грађинг“ д.о.о. са седиштем у Александровцу, ул. 29. Новембра бб. и „Balkans security services“ doo Нови Београд.

Обавештење можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Oдлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

 

Leave a Comment