Разно

Графички део ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЛИТЕТА „ЈАРАМ „ НА КОПАОНИКУ У ОПШТИНИ БРУС

Катастарско-топографска подлога са границом плана

Постојећа намена површина

Планирана намена површина

План регулације и нивелације

План парцелације површина јевне намене

Урбанистичко решење саобраћајних површина

Синхро план

 

Leave a Comment