Документа Новости Обавештења Разно

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ ДЕЛА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БРУСА У ДЕЛУ САОБРАЋАЈНИЦА, ЈАВНИХ И ОСТАЛИХ ПОВРШИНА НАМЕЊЕНИМ ТРГОВИМА И ЗЕЛЕНИЛУ У ОПШТИНИ БРУС-дела зоне 2.0(зона ширег градског центра),дела зоне 3.1(општа стамбена зона),дела зоне 8.0(комунална зона) и део зоне 9.1(пословна зона)

Ускладу са чланом 45а.Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,број 72/09,81/09-исправка,64/10-УС,24/11,121/12,42/13-УС,98/13-УС,132/14  и 145/14),Општинска управа општине Брус,Одсек за урбанизам и грађевинарство оглашава:

                                                              РАНИ ЈАВНИ УВИД

             ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ ДЕЛА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ       РЕГУЛАЦИЈЕ БРУСА У ДЕЛУ САОБРАЋАЈНИЦА,ЈАВНИХ И ОСТАЛИХ  ПОВРШИНА       НАМЕЊЕНИМ ТРГОВИМА И ЗЕЛЕНИЛУ У ОПШТИНИ БРУС-дела зоне 2.0(зона ширег градског центра),дела зоне 3.1(општа стамбена зона),дела зоне 8.0(комунална зона) и део зоне 9.1(пословна зона)

            Одлука о приступању Измене дела Измена и допуна ПГР-е Бруса у делу саобраћајница,јавних и осталих површина намењеним трговима и зеленилу у општини Брус-дела зоне 2.0(зона ширег градског центра),дела зоне 3.1 (општа стамбена зона),дела зоне 8.0(комунална зона) и деозоне 9.1(пословна зона) број:350-86/2017-I од 15.06.2018.године ,објављена је у „Службеном листу општине Брус “,бр.03/2018 од 15.06.2018.године.

            Рани јавни увид у трајању од 15 дана одржаће се од 09.10.2018.године до 23.10.2018.године,а објавиће се 02.10.2018.године,у просторијама Скупштине општине Брус,односно на интернет страници општине Брус www.brus.rs,дневном и локалном листу и огласној табли доносиоца плана.

            Општинска управа општине Брус,као носилац израде овог плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана,могућим решењима за развој просторне целине,као и ефектима планирања.

            Јавна презентација материјала плана одржаће се 16.10.2018.године у 12 часова у згради Општинске управе општине Брус у малој сали за састанке,ул.Краља Петра Првог бр.120.

            Позивају се органи,организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката,да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима.

            Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми носиоцу израде плана тј.Општинској управи општине Брус,Одсек за урбанизам и грађевинарство улица Краља Петра Првог бр.120,у току трајања раног јавног увида,закључно са 23.10.2018.године.Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде Плана могу утицати на планско решење.Ускладу са одредбама члана 45а.став 6.Закона о планирању и изградњи,рани јавни увид обавља Комисија за планове јединице локалне самоуправе.

Текст можете преузети овде.

Графичку документацију можете преузети овде.

 

Leave a Comment