Документа Новости Обавештења

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ БРЗЕЋЕ – КОПАОНИК ЦЕЛИНА 6 ( ЗОНА СКИЈАЛИШТА) И ДЕЛА ЦЕЛИНЕ 3 ( ЦЕНТРАЛНА ТУРИСТИЧКА ЗОНА БЕЛА РЕКА)

У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС,, број 72/09, 81/09,-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС 132/14 и 145/14), Општинска управа општине Брус, Одсек за урбанизам и грађевинарство оглашава:                                                 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА НАСЕЉЕ БРЗЕЋЕ – КОПАОНИК ЦЕЛИНА 6 ( ЗОНА СКИЈАЛИШТА) И ДЕЛА ЦЕЛИНЕ 3 ( ЦЕНТРАЛНА ТУРИСТИЧКА ЗОНА БЕЛА РЕКА)

 

            Одлуку о изради Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће – Копаоник целина 6 ( зона скијалишта ) и дела целине 3 ( централна туристичка зона – Бела река )  објављена  је у ,,Службеном листу општине Брус,, број 03/2018.

            Рани јавни увид у трајању од 15 дана одржаће се од 01. новембра 2018. године до 15.новембра 2018. године, а објавиће се 24.октобра 2018. године у просторијама Скупштине општине Брус, односно на интернет страници општине Брус www.brus.rs,  дневном  и локалном листу и огласној табли доносиоца плана.

Општинска управа општине Брус, као носилац израде овог плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и ефектима планирања.

Јавна презентација материјала плана одржаће се 07 новембра 2018. године у 12 часова у згради Општинске управе општине Брус, малој сали за састанке улица Краља Петра Првог број 120.

            Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

            Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми носиоцу израде плана тј. Општинској управи општине Брус, Одсеку за урбанизам и грађевинарство улица Краља Петра Првог број 120, у току трајања раног јавног увида, закључно са 15.новембром 2018. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде Плана могу утицати на планска решења. У складу са оредбама члана 45а. став 6. Закона о планирању и изградњи, рани јави увид обавља Комисија за планове јединице локалне самоуправе.

Текст огласа можете преузети овде.

Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће – Копаоник целина 6 ( зона скијалишта ) и дела целине 3 ( централна туристичка зона – Бела река )-РАНИ ЈАВНИ УВИД можете преузети овде.

Leave a Comment