Разно

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу цевовода сирове воде од бунарског водозахвата до постројења за прераду воде за пиће – за водоснабдевање туристичких локалитета на Kопаонику – општина Брус -ГРАФИЧКИ ДЕО

Постојећа намена површина са границом плана

Планирана намена површина

Регулационо-нивелациони план за грађење објеката

План грађевинских парцела за јавне намене са планом спровођења

План мреже и објеката инфраструктуре (синхрон план)

Leave a Comment