Јавни огласи/позиви

ОГЛАС o oтуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Брус путем јавног надметања

На основу  чл.99, ст.2 и 5 Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС БР. 72/09,81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121,22, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 И 145/14) , чл. 13 Одлуке о грађевинском земишту ( Сл.лист општине Брус 7/2015)  и Одлуке Скупштине општине Брус бр. 463-9/2017-1 од 28. фебруара 2017 године ( Сл.лист општине Брус бр. 1/2017) и Одлуке о допуни одлуке  Скупштине општине Брус бр.463-59/2018-11од 09. новембра 2018 године ( Сл.лист општине Брус бр. 5/2018), Комисија за прибављање , отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Брус, расписује

 

ОГЛАС

О Отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини  општине Брус путем јавног надметања

 

I предмет огласа

 

Предмет јавног огласа је отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Брус, јавним надметањем, и то:

 

а) кат.парцеле бр. 694/6, површине 0.06,39 ха,

б ) кат.парцеле бр. 694/7 површине 0.06,00 ха,

в) кат.парцеле бр. 694/8, површине 0.05,98 ха,

д) кат.парцеле бр. 694/10, површине0.04,87 ха

 

 уписане у листу непокретности бр. 250 КО Брус,  које се према информацији о локацији бр. 350-26/2017-IV-06 од 01. марта 2017 године , издатој од стране Општинске управе Брус, Одсека за урбанизам и грађевинарство, налази у границама грађевинског подручја насеља Брус, а планирана намена  је породично  становање средњих густина, са претежно слободностојећим објектима на парцели, максималне спратности П+2+Пк. На  наведеним парцелама изграђена је водоводна и канализациона мрежа у дубини парцеле 1 – 1,5 м од  улице Хајдук Вељкове . Подаци из планске документације о грађевинском земљишту и објектима који се на њему могу градити дефинисани су Изменама и допунама плана генералне регулације Бруса у делу саобраћајница, јавних и осталих површина намањеним трговима и зеленилу у општини Брус ( Сл.лист општине Брус 18/16) и Информацијом о локацији Општинске управе Брус, Одсека за урбанизам и грађевинарство бр. 350-26/2017-IV-06 од 01. марта 2017 године при чему су

Основни урбанистички услови:

 • Намена земљишта: становање средње густине.
 • Врста и намена објеката који се могу градити:

а.      Породично становање са максимално три стамбене јединице

 • Урбанистички показатељи:

а.      индекс заузетости парцеле: највише  до 50%

б.      индекс изграђености парцеле: највише 0,8-1,5

в.      зелене површине: најмање 30%.

 • Спратност и висина објеката:

а.    Максимална спратност објеката П+2+Пк

 • Паркирање- на парцели – 1 ПМ на 1 стан
 • Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле:

а.      Грађевинска линија објеката поставља се на минимално 5 м удаљености у односу на регулациону линију.

б.      Удаљеност објеката од границе других суседних објеката за слободностојеће објекте износи минимално 5м.

в.   Удаљеност од бочних ивица грађевинске парцеле за слободностојеће објекте је минимално 2,5м.

Уређеност земљишта:

Земљиште које се продаје је неизграђено.

Земљиште које се продаје је уређено, тако што постоји могућност прикључења на електро мрежу, као и на водоводну мрежу и канализацију.

Приступ грађевинским парцелама из улице Хајдук Вељкове.

II услови отуђења

Купац преузима земљиште у виђеном стању, без обавезе продавца да изведе било какве радове на уређењу земљишта, као и без обавезе продавца да изврши рашчишћавање и насипање терена.

С обзиром да кроз кат.парцеле које су предмет отуђења пролази водоводна и канализациона мрежа, купац је дужан да у складу са чл.21 Закона о комуналним делатностима (Сл.гл.РС. бр. 88/11 и 104/16), омогући вршиоцу комуналне делатности , у овом случају ЈКП Расина Брус, да врши одржавање, сервисирање и изврши интервенцију на изграђеној комуналној инфраструктури и постројењима.

Купац се обавезује да о свом трошку:

–           приведе намени земљиште на основу грађевинске дозволе,

–           одржава земљиште до његовог привођења намени ради спречавања ширења корова и очувања и заштите животне средине,

–           изгради прикључке на комуналне и енергетске системе у складу са прописима и у складу са актима дистрибутера, уз регулисање обавеза и плаћања трошкова, такси и накнада  у складу са актима дистрибутера.

–           плати износ доприноса за уређење грађевинског земљишта након подношења захтева за издавање грађевинске дозволе;

III поступак надметања и право учешћа на надметању

 • Предметно земљиште се продаје јавним надметањем. Поступак јавног надметања спроводи Комисија коју је формирала Скупшина општине Брус.
 • Почетна цена за надметање за куповину земљишта кат.парцели бр. 694/6, 694/7, 694/8 и 694/10 КО Брус, уписане у листу непокретности бр. 250 КО Брус , износи 2.200,00 динара по м2.
 • Почетни износ цене за отуђење горе наведеног грађевинског земљишта утврђен је у висини тржишне вредности по метру квадратном грађевинског земљишта, а на основу процене Општинске управе Брус, Одсека за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода, као и на основу предлога Општинског већа општине Брус, бр.463-64/2018-III од 03.децембра 2019 године.
 • Критеријум за оцењивање понуда је понуда у којој је понуђен највиши износ цене отуђења грађевинског земљишта.
 • Уколико два или више лица понуде исту цену најповољнијом понудом ће се сматрати понуда оног понуђача који се најраније пријавио на јавно надметање.
 • Учесници у јавном надметању су дужни да уплате  депозит у висини од:
 

Р.

бр.

 

Број

кат.парцеле

 

Површина

     (м2)

Почетна цена

(дин/м2)

 

Укупна цена (дин)

 

Износ депозита

(дин)

Рачун са

позивом на  

број

1. 694/6 639 2.200,оо 1.405.800,оо 421.740,оо 840-1090804-11
2. 694/7 600 2.200,оо 1.320.000,оо 396.000,оо 840-1090804-11
3. 694/8 598 2.200,оо 1.315.600,оо 394.680,оо 840-1090804-11
4. 694/10 487 2.200,оо 1.071.400,оо 321.420,оо 840-1090804-11

за предметне кат.парцеле. (30% од почетне цене земљишта ) на рачун општине Брус број 840-1090804-11 са позивом на број: за физичка лица ЈМБГ подносиоца пријаве, а за правна лица ПИБ , сврха уплате “депозит за јавно надметање 2018”. Купац нема право на повраћај уплаћеног депозита , већ ће исти бити урачунат као део понуђене цене отуђења. Најповољнији понуђач губи право на повраћај уплаћеног депозита у случају одустајања од своје понуде. Учеснику у јавном надметању који не оствари право на куповину земљишта, плаћени депозит ће се вратити у року од осам дана од дана одржане седнице Комисије.

Земљиште се продаје учеснику јавног надметања који понуди највећу цену, а која се накнадно не може мењати.

Учесник у јавном надметању чија се понуда прихвати (купац), дужан је да исплати утврђену (излицитирану) цену грађевинског земљишта у року од 15 дана од дана закључења уговора о купопродаји.

Учеснику у јавном надметању чија се понуда прихвати, уплаћени депозит урачунаће се у купопродајну цену и одузети од вредности постигнуте на јавном надметању.

Купородајни уговор купац закључује са Председником општине Брус, у року од 30 дана од дана правоснажности решења о отуђењу грађевинског земљишта које доноси Скупштина општине Брус (у складу са предлогом Комисије), по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва.

 • Право учешћа у јавном надметању имају сва правна и физичка лица која поднесу уредну писану пријаву 3 (три) дана пре почетка јавног надметања .

– Пријаве се предају на писарници Општинске управе Брус, са назнаком за Комисију за прибављање, отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Брус, ради јавног надметања по огласу, ул Краља Петра Првог 120-37220 Брус.

– Благовременим пријавама ће се сматрати пријаве које буду предате на писарници Општинске управе Брус, за Комисију за прибављање, отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Брус , до 12.00 часова, дана       04. јануара 2019 године.

 • Уз пријаву се подноси копија исправе о уплати депозита
 • Учесник у јавном надметању у пријави даје изјаву:

а.      да прихвата услове из огласа,

б.      да је упознат са:

–       фактичким стањем катастарске парцеле бр. 694/6, 694/7, 694/8 и 694/10 КО Брус

 –     Изводом из листа непокретности број 250 КО Брус коју је издао РГЗ Служба за катастар непокретности Брус број 952-1-043/2018-1656 од 22.новембра 2018 године,и копијом  плана број 953-1-043/2018-385 од 22.новембра.2018 године.

 –      Информацијом о локацији бр. 350-26/2017-IV-06 од 01. марта 2017.године , издатој од стране Општинске управе Брус,  Одсека за урбанизам и грађевинарство

 –     Одлуком Скупштине општине Брус бр. 463-9/2017-1 од 28.  фебруара 2017године ( Сл.лист општине Брус бр. 1/2017), као и Одлуке о допуни одлуке Скупштине општине Брус бр.463-59/2018-1 од 09.новембра 2018 године ( Сл.лист општине Брус бр. 5/2018).

 • Пријава правног лица (поред копије исправе о уплати депозита и изјаве из претходног става) садржи: назив и седиште учесника у јавном надметању, податке о упису у регистар АПР-а са приложеним изводом из регистра, порески идентификациони број, потпис овлашћеног лица и печат.
 • Пријава физичког лица (поред копије исправе о уплати депозита и изјаве из претходног става) садржи: име и презиме, адресу и ЈМБГ, а ако је то лице приватни предузетник и податке о упису у регистар АПР-а са приложеним изводом из регистра и порески идентификациони број.
 • Јавно надметање ће спровести Комисија за прибављање, отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Брус.
 • Јавно надметање ће се одржати 04. јануара 2019. године, са почетком у 15.00 часова, у згради Општинске управе Брус, Малој сали, у ул.Краља Петра Првог 120 Брус.

–           Пуномоћја се предају лично, председнику Комисије, непосредно пре јавног надметања. Учесници у јавном надметању су обавезни да председнику комисије дају на увид личну карту и доказ о уплати депозита.

Јавно надметање ће се одржати ако истом приступи и само један учесник и то лично или преко овлашћеног пуномоћника.

Поступак јавног надметања и поступак закључења купопродајног уговора спровешће се у складу са Одлуком о грађевинском земљишту

 • Увид у документацију наведену у овом огласу може се извршити у Општинској управи , соба бр.2, сваког радног дана током трајања огласа у временском периоду од 10.30 до 14.00 часова, а информације се могу добити у истом временском периоду на телефон:037/826-840, лок.0174.

Образац пријаве за учешће у јавном надметању може се добити у писарници Општинске управе Брус као и на слдећим линковима:

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment