Јавни огласи/позиви Новости

Оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Брус путем јавног надметања

„На основу  чл.99, ст.2 и 5 Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС БР. 72/09,81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121,22, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) , чл. 4 Одлуке о грађевинском земишту ( Сл.лист општине Брус 7/2015)  и Одлуке Скупштине општине Брус бр. 463-69/2018-I од 18.12.2018. године ( Сл.лист општине Брус бр. 8/2018), Комисија за прибављање , отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Брус, расписује

ОГЛАС 2

О отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини  општине Брус путем јавног надметања

I предмет огласа

Предмет јавног огласа је отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Брус, јавним надметањем, и то: кат.парцела бр.3447/36 КО Крива Река, површине 1. 14, 99 ха, уписана у листу непокретности бр. 692 КО Крива Река, која је према информацији о локацији бр. 350-154/2018-IV-06 од 19.12.2018. године, издатој од стране Општинске управе Брус, Одсека за урбанизам и грађевинарство, у обухвату Плана детаљне генералне регулације туристичјког комплекса „Сребрнац“ на Копаонику.

Планирана намена се налази у оквиру површина осталих намена- зона III, туристички смештај типа 2- на локацији 10; објекти типа апартмански комплекс: апартмани, виле, пансиони.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА- У оквиру зоне III налазе се: туристички смештај типа 2- на локацији 10; објекти типа апартмански комплекс: апартмани, виле, пансиони. На локацији у оквиру зоне III, могућа је и изградња објекта компатибилне намене. Поред објеката основне или компатибилне намене, у оквиру комплекса могу се градити и отворени павиљони, видиковци, терасе, спортски терени и сл.

Компатибилне намене– Са планираним наменама на површинама остале намене компатибилне су следеће намене: централни садржаји са јавним коришћењем, као: култура и забава, дечија и здравствена заштита, управа, пошта; комерцијалне услужне делатности у функцији туризма: угоститељство; спорт и рекреација (поливалентна сала, ледена хала куглана, коњички клуб, отворени терени и клизалишта); трговина; конгресни центар; пословање (рент а кар; путничко-туристичка агенција, банка са мењачницом и друго; технички сервиси, аутосервис, сервис спортске опреме ).

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКТА- Намена туристички смештај обухвата туристички смештај ТИП 2- објекти који пружају услуге смештаја (са једном или више смештајних јединица), уз могућност додатних пратећих услуга (хране, пића и сл.), пансиони, апартмански комплекси, апартмани и виле.

ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ- Индекс заузетости по наменама је 30%.

СПРАТНОСТ ОБЈЕКАТА- Највиша дозвољена спратност објкта осталих намена је П+1+Пк.

 

УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИДозвољена је изградња више објеката у финкцији  планиране немене, уз поштовање грађевинских линија и других правила грађења. Објекти могу бити повезани тремовима или другом врстом суве везе, уз услов да је та веза транспарентна. Мионимално растојање између два објекта је 5 5 m, али не мање од ½ висине вишег објекта.  Забрањена је изградња гаража, котларница и остава свих врста ван габарита главног објекта.

 

II услови отуђења

Купац преузима земљиште у виђеном стању, без обавезе продавца да изведе било какве радове на уређењу земљишта, као и без обавезе продавца да изврши рашчишћавање и насипање терена.

Купац се обавезује да о свом трошку:

–           приведе намени земљиште на основу грађевинске дозволе,

–           одржава земљиште до његовог привођења намени ради спречавања ширења корова и очувања и заштите животне средине,

–           изгради прикључке на комуналне и енергетске системе у складу са прописима и у складу са актима дистрибутера, уз регулисање обавеза и плаћања трошкова, такси и накнада  у складу са актима дистрибутера,

–           плати износ доприноса за уређење грађевинског земљишта након подношења захтева за издавање грађевинске дозволе;

III поступак надметања и право учешћа на надметању

Предметно земљиште се продаје јавним надметањем.

Поступак јавног надметања спроводи Комисија коју је формирала Скупшина општине Брус.

Почетна цена за надметање за куповину земљишта кат.парцели бр. 3447/36 КО Крива Река, уписанe у лист непокретности бр.692 КО Крива Река,  износи  2.800,оо еура по једном ару површине.

Почетни износ цене за отуђење горе наведеног грађевинског земљишта утврђен је одлуком Скупштине општине Брус број 463-69/2018-I, од дана 18.12.2018. године.

Критеријум за оцењивање понуда је понуда у којој је понуђен највиши износ цене отуђења грађевинског земљишта.

Уколико два или више лица понуде исту цену најповољнијом понудом ће се сматрати понуда оног понуђача који се најраније пријавио на јавно надметање.

Учесници у јавном надметању су дужни да уплате  депозит у висини  од:

 

Р.

бр.

 

Број

кат.парцеле

 

Површина

      (ха)

Почетна цена

(еура/ар)

 

Укупна цена         (еура)

 

Износ депозита

(еура)

Рачун са

позивом на

број

1. 3447/36 1.14,99 2.800,оо 321.972,оо 160.986,оо 840-1090804-11

за предметну кат.парцелу (50% од почетне цене земљишта ) на рачун општине Брус број 840-1090804-11 са позивом на број: за физичка лица ЈМБГ подносиоца пријаве, а за правна лица ПИБ , сврха уплате “депозит за јавно надметање 2018/2”. Купац нема право на повраћај уплаћеног депозита , већ ће исти бити урачунат као део понуђене цене отуђења. Најповољнији понуђач губи право на повраћај уплаћеног депозита у случају одустајања од своје понуде. Учеснику у јавном надметању који не оствари право на куповину земљишта, плаћени депозит ће се вратити у року од осам дана од дана одржане седнице Комисије.

Земљиште се продаје учеснику јавног надметања који понуди највећу цену, а која се накнадно не може мењати.

Учесник у јавном надметању чија се понуда прихвати (купац), дужан је да исплати утврђену (излицитирану) цену грађевинског земљишта у року од 15 дана од дана закључења уговора о купопродаји.

Учеснику у јавном надметању чија се понуда прихвати, уплаћени депозит урачунаће се у купопродајну цену и одузети од вредности постигнуте на јавном надметању.

Купородајни уговор купац закључује са Председником општине Брус, у року од 30 дана од дана правоснажности решења о отуђењу грађевинског земљишта које доноси Скупштина општине Брус (у складу са предлогом Комисије), по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва.

Право учешћа у јавном надметању имају сва правна и физичка лица која поднесу уредну писану пријаву 3 (три) дана пре почетка јавног надметања .

– Пријаве се предају на писарници Општинске управе Брус, са назнаком за Комисију за прибављање, отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Брус, ради јавног надметања по огласу 2018/2, ул Краља Петра Првог 120-37220 Брус.

– Благовременим пријавама ће се сматрати пријаве које буду предате на писарници Општинске управе Брус, за Комисију за прибављање, отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Брус, до 12.00 часова, дана       21.01.2019. године

Уз пријаву се подноси копија исправе о уплати депозита.

Учесник у јавном надметању у пријави даје изјаву:

а.      да прихвата услове из огласа,

б.      да је упознат са:

–      Фактичким стањем катастарске парцеле бр. 3447/36 КО Крива Река,

–     Изводом из листа непокретности број 692 КО Крива Река коју је издао РГЗ Служба за катастар непокретности Брус број 952-1-043/2018-1769 од 18.12.2018. године и копијом  плана број 953-1-043/2018-421 од 18.12.2018. године,

–      Информацијом о локацији бр. 350-154/2018-IV-06 од 19.12.2018.године, издатој од стране Општинске управе Брус,  Одсека за урбанизам и грађевинарство,

–     Одлуком Скупштине општине Брус бр. 463-69/2018-I од 18.12.2018. године ( Сл.лист општине Брус бр. 8/2018).

Пријава правног лица (поред копије исправе о уплати депозита и изјаве из претходног става) садржи: назив и седиште учесника у јавном надметању, податке о упису у регистар АПР-а са приложеним изводом из регистра, порески идентификациони број, потпис овлашћеног лица и печат.

Пријава физичког лица (поред копије исправе о уплати депозита и изјаве из претходног става) садржи: име и презиме, адресу и ЈМБГ, а ако је то лице приватни предузетник и податке о упису у регистар АПР-а са приложеним изводом из регистра и порески идентификациони број.

Јавно надметање ће спровести Комисија за прибављање, отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Брус.

Јавно надметање ће се одржати  21.01.2019. године, са почетком у 15.00 часова, у згради Општинске управе Брус, Малој сали, у ул.Краља Петра Првог 120 Брус.

 

Пуномоћја се предају лично, председнику Комисије, непосредно пре јавног надметања. Учесници у јавном надметању су обавезни да председнику Kомисије дају на увид личну карту и доказ о уплати депозита.

Јавно надметање ће се одржати ако истом приступи и само један учесник и то лично или преко овлашћеног пуномоћника.

Поступак јавног надметања и поступак закључења купопродајног уговора спровешће се у складу са Одлуком о грађевинском земљишту.

Увид у документацију наведену у овом огласу може се извршити у Општинској управи, соба бр.2, сваког радног дана током трајања огласа у временском периоду од 10.30 до 14.00 часова, а информације се могу добити добити на телефоне, у истом временском периоду на телефон:037/826-840,  лок.017.

Оглас можете преузети овде.

Пријаву за учешће на јавном надметању за правна лица  о отуђењу кат.парцеле бр. 3447/36, уписане у листу непокретности бр. 692 КО Крива Река можете преузети овде.

Пријаву за учешће на јавном надметању за физичка лица  о отуђењу кат.парцеле бр. 3447/36, уписане у листу непокретности бр. 692 КО Крива Река можете преузети овде.

Leave a Comment