Јавни огласи/позиви

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање иницијатива за давање назива улицама, трговима и других делова насељених места на територији општине Брус

На основу Решења о образовању Комисије за утврђивање назива улица и тргова и других делова насељених места на територији општине Брус, Комисија за утврђивање назива улица и тргова и других делова насељених места на територији општине Брус објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање иницијатива за давање назива улицама и трговима и и других делова насељених места на територији општине Брус

I

Комисије за утврђивање назива улица и тргова и других делова насељених места на територији општине Брус,  у складу са Решењем о образовању Комисије за утврђивање назива улица и тргова и других делова насељених места на територији општине Брус и утврђених мерила и критеријуме по којима улице и тргови могу добијати имена, објављује Јавни позив за достављање иницијатива за давање назива улицама и трговима и других делова насељених места на територији општине Брус

II

Иницијативу за утврђивање или промену назива улице, трга, односно других делова насељених места на територији општине Брус,  може покренути Скупштина општине Брус, грађани, месна заједница, Комисија и друга заинтересована лица и органи.

III

Мерила и критеријуми по којима улице и тргови могу добијати имена су:
1. Да називи имају географска, етнографска, историјска, културна и друга обележја везана за Брус и околину, односно Републику Србију (споменици културе, историјско наслеђе, називи градова, река, планина, језера, подручја из којег потиче становништво насељено у улици и сл., значајни догађаји и датуми из далеке и блиске прошлости);
2. Да су у питању имена знаменитих личности из прошлости из свих сфера људског стваралаштва. Мисли се на особе које су на било који начин биле везане за Брус и околину, било да су пореклом из ових крајева, било да су својим радом и делима доносили добро Брусу или Србији и њеном народу, а да нису са овог подручја.

IV

Иницијативе се подносе у писаној форми и садрже:
– податке о подносиоцу иницијативе;
– предлог назива улице или трга и и других делова насељених места;
– тачно одређену локацију улице или трга и других делова насељених места;
– писмено образложење- кратке биографије за знамените личности из локалне историје и образложење за називе улица који представљају догађаје или датуме везане за локалне историјске догађаје.
Иницијативе се подносе Комисији за утврђивање назива улица и тргова и других делова насељених места на територији општине Брус

V

Комисија ће размотрити све приспеле иницијативе и на основу њих припремити нацрт одлуке о утврђивању назива улица и тргова и исти проследити на сагласност министарству надлежном за послове локалне самоуправе.

VI

Овај Јавни позив ће се објавити у локалним средствима јавног информисања на званичној интернет презентацији општине Брус и на огласној табли Општинске управе Брус.

VII

Рок за достављање иницијатива је 15 (петнаест) дана од дана објављивања Јавног позива на званичној интернет презентацији општине Брус.

 

VIII

Иницијативе се подносе Комисији за утврђивање назива улица и тргова и других делова насељених места на територији општине Брус са назнаком „Иницијатива за давање назива улица и других делова насељених места на територији општине Брус “ непосредно на писарници Општинске управе општине Брус, или путем поште на адресу:
ОПШТИНА БРУС
Комисија за утврђивање назива улица и тргова и других делова насељених места на територији општине Брус
ул. Краља Петра I 120
37220  Брус
са назнаком „Иницијатива за давање назива улица и тргова и других делова насељених места на територији општине Брус “.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Контакт особа: Марија Јаковљевић, тел. 037/826-840 Локал 128.

Јавни позив можете преузети овде.

Leave a Comment