Документа Конкурси

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА-ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА У 2019. ГОДИНИ

На основу члана 6. Одлуке о финансирању и суфинасирању пројекта-програма рада удружења („Службени лист општине Брус“, број 11/2015) и члана 42. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 14/2008..105/2016)

Председник општине Брус расписује

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАСИРАЊЕ И СУФИНАСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА-ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА У 2019. ГОДИНИ

 

  1. Расписује се конкурс за доделу средстава из буџета општине Брус за финансирање и суфинасирање пројеката-програма рада удружења за активности које су од јавног интереса за општину Брус у 2019. години.
  2. Право учешћа на конкурс имају удружења која су регистрована у складу са Законом о удружењима и имају седиште на територији општине Брус, под условом да реализују активности од  јавног интереса за потребе грађана општине Брус и да њихова делатност није политичке природе и то из следећих области: културе, туризма, заштите животне средине и заштите социјално осетљиве групе становништва.
  3. Средства за расподелу удружењима по овом конкурсу опредељују се у следећим износима:

-култура – 200.000,00 динара

-туризам и заштита животне средине – 500.000,00 динара

-заштита социјално осетљиве групе становништва – 500.000,00 динара

  1. Пријаве на конкурс предају се на писарници Општинске управе општине Брус или путем поште на адресу Краља Петра I 120, 37220 Брус, са назнаком „Комисији за расподелу средстава удружењима-пријава на конкурс“.

Рок за подношење пријава је 09.02.2019. године, до 15 часова.

Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне документације и исти се може преузети на званичниј интернет страници општине Брус-www.brus.rs или на писарници Општинске управе општине Брус.

Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве са непотпуном документацијом, пријаве поднете на неодговарајућем обрасцу или за намене супротне конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или електронском поштом и непотписане пријаве неће се разматрати.

  1. Предлог пројекта мора обавезно да садржи:

-назив пројекта;

-основне податке о учеснику на конкурсу ( назив, седиште/пребивалиште, матични број, порески идентификациони број, број текућег рачуна на који је потребно извршити пренос средства из буџета);

-циљ пројекта;

-опис пројекта ( значај пројекта, место, време, начин реализације и очекивани резултати пројекта);

-финасијски план пројекта ( преглед појединачних активности које се предвиђају пројектом са износом средстава неопходних за реализацију тих активности и спецификацијом износа средстава из сопствених извора финансирања, средстава из буџета општине Брус и других извора);

-податке о одговорној особи за реализацију пројекта и наменско коришћење средстава;

-пратећу документацију која се односи на регистрацију удружења, податке о појединцу или обнови пројекта.

Корисници којим су одобрена средства у 2018. години, а који учествују на овом конкурсу, у обавези су да приложе потврду Комисије за контролу коришћења средстава да су одобрена средства користили наменски.

 

  1. Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава, утврђује Конкурсна комисија. Листа се објављује на званичној интернет страници општине Брус.

 

   Одлуку о избору програма којима се из буџета општине Брус додељују средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финасирање програма, председник општине доноси у року од 8 дана од дана утврђивања Листе вредновања и рангирања пријављених програма и иста ће бити објављена на огласној табли Општинске управе и званичној интернет страници општине Брус.

Текст конкурса можете преузети oвде.

Пријавни образац за конкурс можете преузети овде.

Допуну Конкурса за доделу средстава за финансирање и суфинансирање пројеката-програма рада у  удружењу у 2019. години можете преузети овде.

Leave a Comment