Разно

План детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на локацији Лепенац у општини Брус-Графички део

Граница плана са приказом на ортофото снимку

Постојећа намена површина

Планирана намена површина

Регулационо нивелациони план за грађење објеката и саобраћајних површина са аналитичком геометријом

План грађевинских парцела за јавне намене са планом спровођења

План мреже и објеката инфраструктуре

Leave a Comment