Јавни огласи/позиви

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БРУС ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

На основу члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (”Сл.гласник РС”, број 24/2012, 48/2015 и 99/2015), члана 99, ст.2 и 5. Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр. 72/09,81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121,22, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14, 83/18) , члана 13. Одлуке о грађевинском земишту ( Сл.лист општине Брус 7/2015)  и Одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини општине Брус Скупштине општине Брус број 463-40/2018-I од 10.08.2018.године (”Службени лист општине Брус бр. 4/2018,), Комисија за прибављање , отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Брус, расписује

ОГЛАС

О Отуђењу градског грађевинског земљишта у јавној својини  општине Брус путем јавног надметања

I предмет огласа

Предмет јавног огласа је отуђење градско грађевинског земљишта у јавној својини општине Брус, јавним надметањем, и то

а) кат.парцела бр. 107/2 KO Брус, ,улица Николе Пашића, површине 0.03,70 ха,

уписане у листу непокретности бр. 250 КО Брус,  која се према информацији о локацији бр. 350-5/2018-IV-06 од 30. јануара 2019 године, издатој од стране Општинске управе Брус, Одсека за урбанизам и грађевинарство, налази у обухвату Измене и допуне Плана генералне регулације Бруса у делу саобраћајница, јавних и осталих површина намењним трговима и зеленилу у општини Брус („Службени лист општине Брус“ бр.18/16), а планирана намена  је породично  становање средњих густина, са претежно слободностојећим објектима на парцели, максималне спратности П+2+Пк. Подаци из планске документације о грађевинском земљишту и објектима који се на њему могу градити дефинисани су Изменама и допунама плана генералне регулације Бруса у делу саобраћајница, јавних и осталих површина намањеним трговима и зеленилу у општини Брус ( Сл.лист општине Брус 18/16) и Информацијом о локацији Општинске управе Брус, Одсека за урбанизам и грађевинарство бр. 350-5/2018 -IV-06 од 30. јануара 2019 године при чему су

Основни урбанистички услови:

 • Намена земљишта: становање средње густине.
 • Врста и намена објеката који се могу градити:

а.         породични стамбени објекти,

 • Урбанистички показатељи:

а.         индекс заузетости парцеле: највише  до 50%

б.         индекс изграђености парцеле: највише 0,8-1,5

в.         зелене површине: најмање 30%.

 • Спратност и висина објеката:

а.         Максимална спратност објеката П+2+Пк

Уређеност земљишта:

Земљиште које се продаје је неизграђено.

Земљиште које се продаје је уређено, тако што постоји могућност прикључења на електро мрежу, као и на водоводну мрежу и канализацију.

Приступ грађевинским парцелама из улице Николе Пашића.

II услови отуђења

Купац преузима земљиште у виђеном стању, без обавезе продавца да изведе било какве радове на уређењу земљишта, као и без обавезе продавца да изврши рашчишћавање и насипање терена.

Купац се обавезује да о свом трошку:

–           приведе намени земљиште на основу грађевинске дозволе,

–          одржава земљиште до његовог привођења намени ради спречавања ширења корова и очувања и заштите животне средине,

–           изгради прикључке на комуналне и енергетске системе у складу са прописима и у складу са актима и условима ималаца јавних овлашћења уз регулисање обавеза и плаћања трошкова, такси и накнада  у складу са актима ималаца јавних овлашћења.

–           плати износ доприноса за уређење грађевинског земљишта након подношења захтева за издавање грађевинске дозволе;

III поступак надметања и право учешћа на надметању

 • Предметно земљиште се продаје јавним надметањем. Поступак јавног

надметања спроводи Комисија коју је формирала Скупшина општине Брус.

 • Почетна цена за надметање за куповину земљишта кат.парцелу бр. 107/2 КО Брус, уписане у листу непокретности бр. 250 КО Брус , износи  2.550,00 евра по једном ару површине.
 • Почетни износ цене за отуђење горе наведеног грађевинског земљишта утврђен је одлуком Скупштине општине Брус, број 463-40/2018- I, од дана 10. августа 2018. године.
 • Критеријум за оцењивање понуда је понуда у којој је понуђен највиши износ цене отуђења грађевинског земљишта.
 • Уколико два или више лица понуде исту цену најповољнијом понудом ће се сматрати понуда оног понуђача који се најраније пријавио на јавно надметање.
 • Учесници у јавном надметању су дужни да уплате  депозит у висини од:
Р.бр

Број кат. парцеле

Површина (ар)

Почетна цена (еура/ар)

Укупна цена (евра)

Износ депозита (еура)

Рачун са позивом на број

1

107/2

3,70

2.550,оо

9.435,оо

2.830,50

840-1090804-11

за предметну кат.парцелу, (30% од почетне цене земљишта ), по средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате, на рачун општине Брус, број рачуна 840-1090804-11 са позивом на број: за физичка лица ЈМБГ подносиоца пријаве, а за правна лица ПИБ, сврха уплате “депозит за јавно надметање, кат.парцела број 107/2 КО Брус “. Купац нема право на повраћај уплаћеног депозита, већ ће исти бити урачунат као део понуђене цене отуђења. Најповољнији понуђач губи право на повраћај уплаћеног депозита у случају одустајања од своје понуде. Учеснику у јавном надметању који не оствари право на куповину земљишта, плаћени депозит ће се вратити у року од осам дана од дана одржане седнице Комисије.

Земљиште се продаје учеснику јавног надметања који понуди највећу цену, а која се накнадно не може мењати.

Учесник у јавном надметању чија се понуда прихвати (купац), дужан је да исплати утврђену (излицитирану) цену грађевинског земљишта у року од 15 дана од дана закључења уговора о купопродаји.

Учеснику у јавном надметању чија се понуда прихвати, уплаћени депозит урачунаће се у купопродајну цену и одузети од вредности постигнуте на јавном надметању.

Купородајни уговор купац закључује са Председником општине Брус, у року од 30 дана од дана правоснажности решења о отуђењу грађевинског земљишта које доноси Скупштина општине Брус (у складу са предлогом Комисије), по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва.

 • Право учешћа у јавном надметању имају сва правна и физичка лица која поднесу

уредну писану пријаву

Пријаве се предају на писарници Општинске управе Брус, са назнаком за Комисију за прибављање, отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Брус, ради јавног надметања по огласу за кат.парцелу број 107/2 КО Брус, ул Краља Петра Првог 120- 37220 Брус.

Благовременим пријавама ће се сматрати пријаве које буду предате на писарници Општинске управе Брус, за Комисију за прибављање, отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Брус , до 12.00 часова, дана  23. маја 2019. године.

 • Уз пријаву се подноси копија исправе о уплати депозита
 • Учесник у јавном надметању у пријави даје изјаву:

а.      да прихвата услове из огласа,

б.      да је упознат са:

–       фактичким стањем катастарске парцеле бр. 107/2 КО Брус

 –     Изводом из листа непокретности број 250 КО Брус коју је издао РГЗ Служба за катастар непокретности Брус број 952-1-043/2018-1656 од 22.новембра 2018 године и копијом  плана број 953-1-043/2018-385 од 22. новембра 2018 године.

 –      Информацијом о локацији бр. 350-5/2019-IV-06 од 30. јануара 2019 године, издатој од стране Општинске управе Брус,  Одсека за урбанизам и грађевинарство

–     Одлуком Скупштине општине Брус бр. 463-40/2018-1 од 10.  августа 2018 године ( Сл.лист општине Брус бр. 4/2018),

 • Пријава правног лица (поред копије исправе о уплати депозита и изјаве из претходног става) садржи: назив и седиште учесника у јавном надметању, податке о упису у регистар АПР-а са приложеним изводом из регистра, порески идентификациони број, потпис овлашћеног лица и печат.
 • Пријава физичког лица (поред копије исправе о уплати депозита и изјаве из претходног става) садржи: име и презиме, адресу и ЈМБГ, а ако је то лице приватни предузетник и податке о упису у регистар АПР-а са приложеним изводом из регистра и порески идентификациони број.
 • Јавно надметање ће спровести Комисија за прибављање, отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Брус.
 • Јавно надметање ће се одржати 23. маја 2019 године, са почетком у 15.00 часова, у згради Општинске управе Брус, Малој сали, у ул.Краља Петра Првог 120 Брус.

–          Пуномоћја се предају лично, председнику Комисије, непосредно пре јавног надметања. Учесници у јавном надметању су обавезни да председнику комисије дају на увид личну карту и доказ о уплати депозита.

Јавно надметање ће се одржати ако истом приступи и само један учесник и то лично или преко овлашћеног пуномоћника.

Поступак јавног надметања и поступак закључења купопродајног уговора спровешће се у складу са Одлуком о грађевинском земљишту

 • Увид у документацију наведену у овом огласу може се извршити у Општинској управи, канцеларија бр.2, сваког радног дана током трајања огласа у временском периоду од 10.30 до 14.00 часова, а информације се могу добити у истом временском периоду на телефон: 037/826-840, лок.0174.

Оглас можете преузети овде.

Пријаву за учешће на јавном надметању за правна лица  о отуђењу кат.парцеле бр. 107/2, уписане у листу непокретности бр. 250 КО Брус  можете преузети овде.

Пријаву за учешће на јавном надметању за физичка лица  о отуђењу кат.парцеле бр. 107/2, уписане у листу непокретности бр. 250 КО Брус можете преузети овде.

Leave a Comment