Документа Обавештења

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОК ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ НА ЛОКАЦИЈИ “ПАНЧИЋ-ДУБОКА”, У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БРУС,  ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО

              МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

На основу члана 63. став 2. и члана 63а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,број 72/2009, 81/2009- испр.,64/2010- Одлука УС,24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС,50/2013-Одлука УС,98/2013-Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19 и 37/19 ), и члана 91.Правилника о садржини начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања(„Службени гласник РС“,бр.32/2019)

о г л а ш а в а

Ј А В Н У  П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј У

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ НА ЛОКАЦИЈИ “ПАНЧИЋ-ДУБОКА,, У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК на деловима катастарских парцела бр. 1319/15, 1328/3, 1877/4 и 1897 КО Брзеће ,Општина Брус

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу ски стазе на локацији ,,Панчић- Дубока,, у ски центру Копаоник  на деловима катастарских парцела број 1319/15, 1328/3, 1877/4  и 1897  КО Брзеће , Општина Брус, који је израђен од стране Друштва за пројектовање, урбанизам и екологију ,,ANDZOR ENGINEERING,, дoo Нови Сад, ул. Иве Андрића бр. 13. Нови Сад, за потребе наручиоца инвеститора ЈП ,,Скијалишта Србије,, ул. Милутина Миланковића бр. 9. Нови Београд, одржаће се у трајању од 7 дана и то у периоду од 03.септембра 2019.године до 09. септембра 2019.године, у згради Општинске управе општине Брус, Одсек за урбанизам и грађевинарство, као и на на интернет страници општине Брус www.brus.rs, дневном и локалном листу и огласној табли.

Физичка и правна лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат у згради Општинске управе општине Брус, Одсек за урбанизам и грађевинарство, ул.Краља Петра Првог бр.120 ,Брус, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми достави Општинској управи Брус,Одсеку за урбанизам и грађевинарство, ул.Краља Петра Првог бр.120,37220 Брус у току трајања јавне презентације, закључно са 09. септембром 2019.године.

Овлашћено лице од стране Општинске управе Општине Брус, Одсек за урбанизам и грађевинарство за давање обавештења о јавној презентацији је Гордана Петровић, дип.инг.грађ.

НАЦРТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СКИ СТАЗЕ НА ЛОКАЦИЈИ “ПАНЧИЋ-ДУБОКА,, У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК на деловима катастарских парцела бр.1319/15, 1328/3, 1877/4  и 1897  КО Брзеће можете преузети овде.

Leave a Comment