Документа Обавештења

ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ИЗМЕНА ДЕЛА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БРУСА У ДЕЛУ САОБРАЋАЈНИЦА, ЈАВНИХ И ОСТАЛИХ ПОВРШИНА НАМЕЊЕНИМ ТРОВИМА И ЗЕЛЕНИЛУ У ОПШТИНИ БРУС

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (‘Службени гласник РС’ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 ,145/14,31/19  и  37/19), и чл.55-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (‘Службени гласник РС’ број  32/19) и члана 104.Статута општине Брус, („Службени лист општине Брус” број  2/19),  Општинско веће општине Брус  оглашава:                                              

ЈАВНИ УВИД

У ПЛАН  ИЗМЕНА ДЕЛА ИЗМЕНА И ДОПУНА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БРУСА У ДЕЛУ САОБРАЋАЈНИЦА,ЈАВНИХ И ОСТАЛИХ     ПОВРШИНА НАМЕЊЕНИМ ТРГОВИМА И ЗЕЛЕНИЛУ У ОПШТИНИ БРУС    Дела зоне 2.0.(зона ширег градског центра),дела зоне 3.1.(општа стамбена зона) , дела зоне  8.0.(комунална зона) и део зоне 9.1.(пословна зона)

Одлука о изради Измена дела Измена и допуна  ПГР-а Бруса у делу саобраћајница, јавних и осталих површина намењеним трговима и зеленилу у општини Брус- дела зоне 2.0 (зона ширег градског центра), дела зоне 3.1.(општа стамбена зона), дела зоне 8.0.(комунална зона) и део зоне 9.1.(пословна зона),  број 350-86/2017-I од 15.06.2018. и допуна одлуке о приступању измена дела Измена и допуна ПГР-а Бруса у делу саобраћајница ,јавних и осталих површина намењеним трговима и зеленилу у општини Брус-дела зоне 2.0 (зона ширег градског центра), дела зоне 3.1.(општа стамбена зона), дела зоне8.0.(комунална зона) и део зоне 9.1.(пословна зона), број 350-141/2018-I, усвојена је на седници СО-е  Брус, дана 23.11.2018.године.

Јавни увид у трајању од 30 дана одржаће се од  18 октобра 2019.године до 16.новембра 2019.године, а објавиће се 10.октобра 2019.године у просторијамa Oпштинске управе општине  Брус, односно на интернет страници општине Брус, www.brus.rs,  дневном  листу и огласној табли доносиоца плана.

Јавна презентација материјала плана,  одржаће се 01.новембра 2019.године у 12:00 часова у згради Општинске управе општине Брус,  у малој сали за састанке, улица Краља Петра I, број 120.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми носиоцу израде плана тј. Општинској управи општине Брус,  Одсеку за урбанизам и грађевинарство, улица Краља Петра I, број 120, у току трајања јавног увида, закључно са 16. новембгхром  2019.године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде Плана могу утицати на планска решења.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се 22.новембра 2019.године  са почетком у 12:00 часова у згради Општинске управе општине Брус, у малој сали за састанке, улица Краља Петра I, број 120.

Текст огласа можете преузети овде.

Текстуална документација овде.

Графичка документација овде.

 

Leave a Comment