Јавне набавке Општинско веће и Председник

Јавна набавка мале вредности радова бр.1- Радови на изради завршног слоја асфалта на реконструкцији пута правац Дупци-Милановићи

На основу члана 55. став 1. тачка 2) члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара број 404-90/2019-III, од дана 21. октобра 2019 године – Радови на изради завршног слоја асфалта на реконструкцији пута правац Дупци-Милановићи.

О ПШ Т И Н С К О   В Е Ћ Е   О П Ш Т И Н Е   Б Р У С

Краља Петра I бр.120

37220 Брус

о б ј а вљ у ј е

П О З И В

За подношењње понуде за јавну набавку мале вредности радова бр.1

Радови на изради завршног слоја асфалта на реконструкцији пута правац Дупци-Милановићи

1.Предмет јавне набавке је набавка радова – Радови на изради завршног слоја асфалта на реконструкцији пута правац Дупци-Милановићи, ознака из општег речника јавних набавки- 45233120 – Радови на изградњи путева.

 1. Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама и конкурсне документације. Испуњеност наведених услова понуђач доказује достављањем доказа наведених у члану 77. Закона о јавним набавкама, који могу бити у неовереним копијама, а у свему у складу са конкурсном документацијом. Изабрани понуђач ће у року који нареди наручилац, а не краћи од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца доставити оргинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама.
 2. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем и група понуђача која подноси заједничку понуду. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона о јавним набавкама, а доказе о испуњености осталих услова из члана 75. Закона на начин одређен конкурсном документацијом. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а остале додатне услове испуњавају заједно.
 3. Понуђач може да поднесе само једну понуду.
 4. Понуде са варијантама нису дозвољене.
 5. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
 6. Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити у просторијама наручиоца – Општина Брус, ул. Краља Петра I, број 120 , 37220 Брус са Портала Управе за јавне набавке или интернет странице наручиоца.
 7. Понуда се може достављати лично или путем поште, на адресу Општина Брус, Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности радова број 1, ул. Краља Петра I, број 120 , 37220 Брус, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова и мора се налазити у затвореној коверти – омоту са назнаком, Јавна набавка мале вредности радова бр.1 – Радови на изради завршног слоја асфалта на реконструкцији пута правац Дупци-Милановићи – НЕ ОТВАРАТИ“.

 Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу на контакт.

 1. Крајњи рок за достављање понуде је до 29. октобар 2019 године до 14,30 часова.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим, понуда мора бити јасна, недвосмислена и са важношћу од 30 дана од дана отварања понуда.

 1. Јавно отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, дана 29. октобар 2019 године до 15,00 часова у просторијама наручиоца – Општина Брус, ул. Краља Петра I, број 120 , 37220 Брус, уз присуство овлашћених представника понуђача, који су дужни да доставе овлашћење за учешће у поступку јавног отварања, издато на меморандуму понуђача, оверено потписом овлашћеног лица и личну карту на увид. Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђач, неопходно је да се исти легитимише путем извода из Агенције за привредне регистре, ОП обрасца и сл.
 2. Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда и доставиће је свим понуђачима у року од три дана од дана њеног доношења.

Уговор о додели јавне набавке биће закључен у року од осам дана од када се стекну законски услови.

 1. Особа за контакт: : Симић Бобан, тел. 037/3150209

Е – mail адреса: bobansimic.1989@gmail.com

Јавни позив можете преузети овде.

Текстуалну документацију можете преузети овде.

Одлуку о доделу уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

 

 

 

Leave a Comment