Јавни огласи/позиви Документа Конкурси Обавештења

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”РАСИНА” БРУС

Скупштина општине Брус на  седници одржаној 12.11.2019.године,  на основу члана 36. став 3 и 4 и члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 3. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање  директора Јавног предузећа ” Расина” Брус ,чији је оснивач општина Брус, број:02-40/2019-I од 12.11.2019. године, Скупштина општине Брус, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”РАСИНА” БРУС

Подаци о јавном предузећу: Јавно предузеће ” Расина” из Бруса,

Матични број: 07262957,

ПИБ: 101139329

Седиште Јавног предузећа: Брус, ул.Краља Петра Првог бр.8а,

Претежна делатност Јавног предузећа: 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Радно место: директор Јавног предузећа ”Расина” Брус из Бруса. Директора Јавног предузећа именује Скупштина општине Брус на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса. Директор предузећа заснива радни однос на одређено време.

Послови директора:  представља и заступа ЈКП “Расина” Брус; организује и руководи процесом рада; води пословање ЈКП “Расина” Брус; одговара за законитост рада ЈКП “Расина” Брус, за реализацију одлука и других аката Скупштине општине, председника општине и Општинског већа; предлаже дугорочни и средњерочни план пословне стратегије и развоја ЈКП “Расина” Брус и одговара за њихово спровођење; предлаже годишњи односно трогодишњи програм пословања ЈКП “Расина” Брус и одговоран је за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине (субвенције, гаранције или коришћење других средстава); извршава одлуке Надзорног одбора; бира извршне директоре; бира представнике ЈКП “Расина” Брус у Скупштини капитала чији је једини власник комунално предузеће по претходно прибављеној сагласности Скупштине општине; закључује уговоре о раду са извршним директорима у складу са законом којим се уређују радни односи; доноси акт о систематизацији; предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима; предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга директора; одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са Законом, Колективним уговором и Статутом предузећа; доноси план набавки за текућу годину; доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама; врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и Статутом ЈКП “Расина”.

Услови за именовање директора:

 1. да је пунолетно и пословно способно лице;
 2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
 3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из услова дефинисаних у тачки 2.;
 4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
 5. да познаје област корпоративног управљања;
 6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
 7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 8. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
 9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

– обавезно психијатријско лечење на слободи;

– обавезно лечење наркомана;

– обавезно лечење алкохоличара;

– забрана вршења позива, делатности и дужности.

Место рада: Брус, ул.Краља Петра Првог бр.8а.

Стручна оспособљеност, знање и вештине оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, који у складу са Законом o јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, број 65/16), спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавног предузећа “Расина” Брус, чији је оснивач општина Брус, именована Решењем Скупштине општине Брус.

Рок за подношење пријава: пријавa на јавни конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се у року од 30 дана од дана објављивања овог конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“, a рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса.

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којим је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

 1. извод из матичне књиге рођених;
 2. уверење о држављанству РС ( не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“);
 3. доказ о пословној способности (потврда Центра за социјални рад);
 4. доказ о стручној спреми;
 5. исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из којих се доказује да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 3.);
 6. исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа (потврде или други акти из којих се види да лице има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа);
 7. исправе којима се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из којих се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу послова);
 8. изјава лица дата под материјалном и кривичном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке, оверена у складу са законом;
 9. уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 10. уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

– обавезно психијатријско лечење на слободи;

– обавезно лечење наркомана;

– обавезно лечење алкохоличара;

– забрана вршења позива, делатности и дужности.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у складу са законом.

Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Пријаве на јавни конкурс са неопходном документацијом и доказима о испуњености услова подносе се Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавног предузећа “Расина” Брус чији је оснивач општина Брус, у затвореној коверти на адресу:

Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавног предузећа “Расина” Брус чији је оснивач општина Брус, улица Краља Петра Првог, број 120, 37220 Брус, са назнаком: „Пријава на јавни конкурс – НЕ ОТВАРАЈ“.

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Брус, одбациће решењем против кога није допуштена посебна жалба.

Подаци о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу: Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Милица Михајловић,  телефон бр. 037/3150185.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, у „Службеном листу општине Брус“, најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на интернет страници Општине Брус www.brus.rs .

Текст jавног конкурса можете преузети овде.

НАПОМЕНА: Овај  оглас је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 84 од 29. новембра 2019. године и дневном листу “ДАНАС” од 30.11.2019.године.

Решење о именовању дирктора Јавног комуналног предузећа “РАСИНА” Брус можете преузети овде.

Leave a Comment