Јавни огласи Јавни огласи/позиви Документа Обавештења

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ-ЛИЦИТАЦИЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БРУС

„На основу чл. 99, ст.2 и 5. Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС БР. 72/09,81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121,22, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019- др. закон) , чл. 4 Одлуке о грађевинском земишту ( Сл.лист општине Брус 7/2015) и Одлуке Скупштине општине Брус бр. 463-47/2019-I од 12.новембра 2019 године ( Сл.лист општине Брус бр. 9/2019), Комисија за прибављање , отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Брус, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ-ЛИЦИТАЦИЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БРУС

1.Предмет јавног огласа је непокретност уписана као јавна својина општине Брус у Листу непокретности бр. 610 К.О. Крива Река и то:
– кат.парцела бр. 3447/17 К.О. Крива Река, потес „Завој“, грађевинско земљиште, укупне површине 1.45,30 ха, пашњак 5. класе, све јавна својина Општине Брус , у 1/1 удела, која је према информацији о локацији бр. 350-88/2019-IV-06 од 22. новембра 2019 године, издатој од стране Општинске управе Брус, Одсека за урбанизам и грађевинарство, у обухвату Плана детаљне генералне регулације туристичког комплекса „Сребрнац“ на Копаонику („Службени лист општине Брус“, број 6/2018), у оквиру зоне II, по намени- зелене површине.

2. Непокретност се отуђује из јавне својине у поступку јавног надметања- лицитације. Поступак спроводи Комисија за прибављање, отуђење и давање у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини општине Брус.

3. Непокретност се отуђује и купац их преузима у виђеном стању, без права на накнадну
рекламацију.

4.Почетна цена по којој се непокретност отуђује из јавне својине је тржишна вредност
једног ара грађевинског земљишта на наведеној локацији, што износи:

Р. бр.  Број кат.парцеле – 3447/17 KO Крива Река
Површина(ха) – 1.45,30

Почетна цена (еура/ар) – 2.550,00
Укупна цена (еура) – 370.515,00
Износ депозита (еура) –  111.154,50

Рачун са позивом на број –  840-1090804-11

Лицитациони корак износи 5% од почетног износа цене отуђења.

5. Рок и начин плаћања је једнократно у року од 30 дана од дана потписивања уговора о отуђењу непокретности који након прибављеног мишљења Општинског јавног правобраниоца закључује Председник општине са најповољнијим понуђачем.

6. Рок за закључење уговора је 30 дана од дана доношења одлуке о отуђењу, у противном одлука о отуђењу престаје да важи а Комисија обавештава следећег по реду најповољнијег понуђача уколико их има и позива га да потпише изјаву о прихватању излицитиране цене и утврђује нови предлог најповољнијег понуђача и записник о тим околностима доставља Скупштини општине на одлучивање.

7. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највећи износ излицитиране цене.

8. Депозит као услов за учешће у поступку јавног надметања подносилац пријаве дужан је да уплати у износу 30% од почетне цене, а што износи 111.154,50 евра, у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате, на текући рачун 840-1090804-11 бр.модела 97, позив на број (ЈМБГ или ПИБ уплатиоца).

Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступкујавног надметања је 15 дана од окончања поступка отуђења. Уплаћени депозит се урачунава у цену, а најповољнији понуђач који не закључи уговор са општином у року из овог огласа, губи право на повраћај депозита.

9. Право да учествују у поступку јавног надметања-лицитације имају правна и физичка лица.

Пријава се подноси на званичном обрасцу Пријаве која се може преузети на сајту општине Брус (www.brus.rs).
Пријава мора бити читко потписана и заведена..

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски овереноа ако га заступа законски заступник или други заступник уписан у регистар, легитимише се изводом из регистра.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се не разматрају односно, одбацују се. Подносиоци непотпуних и неблаговремених пријава не могу да учествују у поступку јавног надметања.

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао.
Учесник који излицитира највиши износ, потписује изјаву о висини понуђене цене коју је дужан да уплати у року и на начин дат у овим огласом.
Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.

10. Рок за достављање пријава је 30 (тридесет) дана од дана објављивања Јавног огласа у дневном листу ”Политика”.
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Општинске управе до наведеног рока, дана 30. децембра 2019 године до 12,00 часова.

11. Јавно отварање ће се одржати у просторијама општине Брус-Мала сала Општинске управе, ул. Краља Петра Првог бр.120, дана одређеног за последњи дан за достављање пријава, односно 30. децембра 2019 године са почетком у 13,00 часова.

12. Пријаве доставити у запечаћеној коверти на адресу Општина Брус- Комисија за прибављање, отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Брус Краља Петра Првог бр. 120, 37220 Брус, и то непосредно на писарници Општинске управе Брус или препорученом поштом. Коверта са пријавом мора имати ознаку „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС– НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив и пуну адресу потенцијалног купца. Уз пријаву обавезно доставити документацију предвиђену Огласом.

13. Информације поводом овог огласа, као и увид у документацију у вези са наведеном непокретношћу, могу се добити у просторијама Општинске управе општине Брус, Краља Петра Првог бр. 120, 37220 Брус, сваким радним даном у времену од 10,00 до 13,00 часова. Контакт особа: Грујић Весна телефон 037/826-840.

14. Јавни оглас се објављује у дневном листу ”Политика” и на сајту општине Брус.

КОМИСИЈА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ, ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БРУС

Оглас можете преузети овде.

Пријаву за учешће на јавном надметању за правна лица можете преузети овде.

Пријаву за учешће на јавном надметању за физичка лица  можете преузети овде.

Leave a Comment