Документа Обавештења

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за целину КТ-комерцијално туристички садржаји на локалитету “ЈАРАМ”, Копаоник на кат.парц.бр.3/5 КО Брзеће

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БРУС

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И  ИНФРАСТРУКТУРЕ

На основу члана 63. став 2. и члана 63а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,број 72/2009,81/2009- испр.,64/2010- Одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013-Одлука УС,50/2013-Одлука УС,98/2013-Одлука УС, 132/2014,145/2014, 83/18, 31/19 и 37/19 ), и члана 91.Правилника о садржини начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања(„Службени гласник РС“,бр.32/2019)

о г л а ш а в а

Ј А В Н У   П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј У

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за целину КТ-комерцијално туристички садржаји на локалитету “ЈАРАМ”, Копаоник на кат.парц.бр.3/5 КО Брзеће,општина Брус.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за целину КТ-комерцијално туристички садржаји на локалитету “ЈАРАМ”,Копаоник на кат.парц.бр.3/5 КО Брзеће,општина Брус, који је израђен од стране Предузећа за пројектовање и услуге,,ПОРТАРТ,,д.о.о, ул.Булевар краља Александра бр. 134. Београд, за потребе наручиоца инвеститора France Construction et Developpement-F.C.D.D.O.O. ул. Горњоградска бр.55/2. Београд-Земун одржаће се у трајању од 7 дана и то у периоду од 13.децембра 2019.године до 19. децембра 2019.године ,у згради Општинске управе општине Брус, Одсек за урбанизам и грађевинарство, као и на интернет страници општине Брус www.brus.rs, дневном и локалном листу и огласној табли.

Физичка и правна лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат у згради Општинске управе општине Брус, Одсек за урбанизам и грађевинарство, ул.Краља Петра Првог бр.120 ,Брус, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми достави Општинској управи Брус,Одсеку за урбанизам и грађевинарство, ул.Краља Петра Првог бр.120,37220 Брус у току трајања јавне презентације, закључно са 19. децембром 2019.године.

Овлашћено лице од стране Општинске управе Општине Брус, Одсек за урбанизам и грађевинарство за давање обавештења о јавној презентацији је Гордана Петровић, дип.инг.грађ. (бр.тел.037-3150213).

Текстуални део Урбанистичког пројекта можете преузети овде.

Графички део Урбанистичког пројекта можете преузети овде.

Leave a Comment