Јавне набавке Општинска управа Брус

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА бр.2-НАБАВКА ГОРИВА (НАФТНИХ ДЕРИВАТА) ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРУС ЗА 2019/2020.ГОДИНУ

На основу члана 57. става 1. и члана 60. става 1. тачке 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС,” бр.124/2012,  14/15 И 68/15), наручилац

ОПШТИНСКА УПРАВА У БРУСУ

Краља Петра Првог бр.120

37220 Брус

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА ГОРИВА (НАФТНИХ ДЕРИВАТА) ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРУС ЗА 2019/2020 ГОДИНУ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА  бр.2

Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца……………………………………………………….Општинска управа Брус

Адреса………………………………………………………………………………Краља Петра I-120

ПИБ……………………………………………………………………………………………….101139819

Матични број……………………………………………………………………………………07195133

Е mail адреса……………………………………………………………. opstinabrus@gmail.com

Категорија наручиоца: локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности добара бр.2 – набавка горива (нафтних деривата) за потребе Општинске управе Брус за 2019/2020 годину.

Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН : 09100000-гориво(нафтни деривати)

Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке (www.portal.ujn.gov.rs) или од Наручиоца  на писани захтев упућен Наручиоцу

Начин подношења понуде и рок за подношење понуда

        Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

        На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, телефон и особу за контакт.

        У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

        Понуду доставити на адресу: Општинска управа Брус, ул. Краља Петра Првог бр.120, 37220 Брус , са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности добара бр.2– набавка горива (нафтних деривата) за потребе Општинске управе Брус за 2019/2020 годину – НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача до   26.12.2019. године, до 14.30 часова.

        Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

        Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

        У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен Законом и у конкурсној документацији .

Место, време и начин отварања понуда

       Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 26.12.2019. године са почетком у 15.00 часова у просторијама на адреси наручиоца Општинска управа Брус,( приземље, канцеларија бр.12 ) у ул. Краља Петра Првог бр.120, 37220 Брус. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, активно могу учествовати само законски заступници и овлашћени представници понуђача.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

        Пре почетка поступка отварања понуда, овлашћени представници понуђача дужни су да Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћења за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење мора да буде оверено од стране органа који је по закону надлежан за оверу. Без оваквог овлашћења, представник има право само на присуство и не може преузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и  друго).

Рок за доношење одлуке

       Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда. Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Рок у којем ће уговор бити закључен

       Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

        У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Контакт лице :

Марија Аздејковић, председник Комисије за спровођење јавне набавке

Телефон/факс 0373150101, Е-mail адреса: pravnoimovinskasluzba@gmail.com

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Leave a Comment