Јавни огласи/позиви Документа Обавештења

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 2 стамбене јединице са могућношћу куповине на територији општине Брус

На основу члана 11. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника (у даљем тексту: Правилник), број 360-16/2014-II од 26. децембра 2014. године, а у вези Уговора о начину спровођења стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 5 закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. (у даљем тексту: ЈУП) и општине Брус (у даљем тексту: Општина),број561-25/2014-II од 15. 12. 2014.године, Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 10 стамбених јединица са могућношћу куповине (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 27. 12. 2019. године, објављује

 

IV ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

давањем у закуп 2 стамбене јединице са могућношћу куповине

на територији општине Брус

  1. Предмет јавног позива

 

Предмет јавног позива је давање у закуп са могућношћу куповине 2 стамбене јединице величине 30,01 м2, на територији општине.

Стамбене јединице дају се у закуп на одређено време са могућношћу куповине према условима предиђеним Законом о избеглицама, а ради решавања стамбених потреба избеглица.

  1. Корисници

 

Помоћ за решавање стамбених потреба доделом стамебних јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине (у даљем тексту: Помоћ) може бити додељена избеглицама које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то:

  • избеглицама које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и
  • угроженим избеглицама у приватном смештају и бившим носиоцима станарског права, а који су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености.
  • Услови за избор корисника

Подносилац пријаве за доделу стамбних јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

  • да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је престао статус избеглице, стекли су држављанство Републике Србије и имају пријављено пребивалиште у Републици Србији (наведени услов односи се на Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);
  • да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;
  • да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;
  • да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;
  • да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
  • да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе
  • да имају пријављено боравиште/пребивалиште у претходних шест месеци пре објављивања Јавног позива, на територији општине Брус.
  1. Мерила за избор корисника

Ред првенства за решавање стамбених потреба избеглица доделом стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине утврђује се на основу броја бодова које подносилац пријаве оствари, а према следећим мерилима:

1) Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова.

Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.

2) Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом члану – 20 бодова.

3) Број малолетне деце у породичном домаћинству:

3.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;

3.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;

4) Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:

4.1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова;

4.2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова;

4.3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.

5) Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по

породичном домаћинству – 20 бодова.

6) Стамбена ситуација подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства:

6.1) породично домаћинство смештено у колективном центру – 10 бодова;

6.2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – 20 бодова;

7) Материјални положај породичног домаћинства:

7.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, по члану – 10 бодова (по породичном домаћинству);

7.2) породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, по члану – 20 бодова (по породичном домаћинству).

8) Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:

8.1) по основу смањења или губитка радне способности подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства:

– ако постоји делимична радна способност – 10 бодова;

– ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.

8.2) по основу телесног оштећења подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства:

– за телесно оштећење 100% – 20 бодова;

– за телесно оштећење 90% – 15 бодова;

– за телесно оштећење 80% – 10 бодова.

Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова.

9) Болести од већег социјално–медицинског значаја, у складу са прописима о здравственој заштити: подносилац захтева или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова (по члану домаћинства).

Ово мерило се примењује ако подносилац захтева или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 8. подтач. 1) и 2) овог члана.

Уколико два или више подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност има подносилац пријаве на јавни позив који:

1) има већи број малолетне деце,

2) већи број чланова породичног домаћинства,

3) има трудну жену у породичном домаћинству,

4) дуже борави на подручју јединице локалне самоуправе у оквиру које се конкурише за Помоћ;

5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.

  1. Потребна документација

Уз пријаву на јавни позив, која се подноси Општини, Подносилац пријаве доставља следеће доказе:

  • Попуњен образац пријаве (образац пријаве може се преузети код координатора Комисије Тамаре Луковић, ул: Краља Петра Првог 120, канцеларија 11-други спрат и на интернет страници општине Брус brus.rs);
  • Фотокопију избегличке легитимације / решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса (обавезно за подносиоца захтева, као и за остале чланове породичног домаћинства који су били или су и даље у статусу избеглице);
  • Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане уколико је у питању нова лична карта са чипом);
  • *Уверење Министарства унутрашњих послова о кретању пребивалишта/боравишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства;
  • *Извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;
  • Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);
  • Изјаву оверену код Јавног бележника или суду да подносилац и чланови његовог породичног домаћинства немају у својини непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбено питање; да немају у својини непокретност у држави порекла или другој држави којом могу да реше своје стамбено питање; да нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, исту нису отуђили, поклонили или заменили у држави порекла, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији или другој држави, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису укључени у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба у Републици Србији или земљи порекла и да нису остварили трајно решење кроз пресељење у трећу земљу (изјава на прописаном обрасцу може се преузети код повереника за избеглице и на интернет страници Општине); Комисија проверава наводе из изјаве.
  • *Уверење Одељења за локалну пореску администрацију да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, нису обвезници пореза на имовину;
  • * Уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове његовог породичног домаћинства (Катастар Брус);
  • Доказ о стамбеној ситуацији подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

−  за домаћинство смештено у колективном центру – потврда повереника;

− за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена у општинском органу управе или суду;

  • Доказ о приходима:
  • Уверење о незапослености из Националне службе за запошљавање, за незапослене чланове породичног домаћинства који су регистровани код Националне службе за запошљавање; У случају незапосленог члана породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена у општинском органу управе или суду да је незаполен и нема примања;
  • Уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;
  • Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу објављивања јавног позива – за запослене чланове породичног домаћинства;
  • Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања јавног позива, односно потврда надлежне службе или у случају да подносилац пријаве или члан његовог породићног домаћинства не оставрује приходе од пензије – изјава оверена у општинском органу управе или суду да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији, нити земљи порекла;
  • За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година – доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 10) овог става (докази о приходима);
  • Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
  • Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
  • Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.);
  • За једнородитељску породицу прилаже се:
  • потврда о смрти брачног друга;
  • решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
  • извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства;
  • пресуда о разводу брака/доказ о поверавању малолетне деце/детета и (уз оба) изјава подносиоца оверена у општинском органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
  • Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
  • Судска пресуда или извештај Центра за социјални рад за члана породице жртву сексуалног/породичног насиља;
  • * Потврда надлежног органа да су измирене обавезе по основу уговора о закупу стамбене једнице.

 

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија може од Подносиоца пријаве на Јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог дела, Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

НАПОМЕНА:

Чланом 19в Закона о избеглицама, предвиђено је: „Стамбене потребе решавају се према броју чланова породичног домаћинства, и то за самца или два члана – непокретност површине до 30 метара квадратних, а за сваког следећег члана породичног домаћинства још по 10 метара квадратних. Површина непокретности већа од површине из става 1. овог члана, у смислу овог закона, сматра се вишком стамбеног простора“.

Доказе из става 1. тач. 4), 5), 7), 8) и 19) прибавља Комисија за избор корисника у складу са  чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16, 95/18) (у даљем тексту: ЗУП), по службеној дужности, и то: врши увид у евиденцију Комесаријата о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства евидентирани као избеглице; прибавља извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; прибавља уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства; прибавља уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, обвезници пореза на имовину физичких лица; прибавља уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства; прибавља потврду надлежног органа да су измирене обавезе по основу уговора о закупу стамбене једнице.

Доказе из става 1. овог дела, може прибавити и сама странка, уколико, у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а, изричито изјави да ће у циљу ефикаснијег и економичнијег разматрања поднете пријаве на јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

  1. Поступак за утвђивање листе реда првенства

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији за избор корисника општине Брус, у року од 30 (тридесет) дана од дана јавног оглашавања.

Документација се доставља у писарницу општине Брус или путем поште на адресу:

Општинска управа Брус , за Комисију за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица, Ул. Краља Петра Првог 120, са напоменом „За јавни позив – РСП, Потпројекат 4 –  стамбене јединице”.

Пријаве са потребним доказима се подносе у периоду до 27. јануара 2020. године.

По пријему пријава извршиће се разматрање и бодовање пристиглих пријава према условима и мерилима наведеним у Јавном позиву. Пријаве подлежу провери у бази трајних решења Комесаријата за избеглице и миграције и провери података о стању имовине код надлежних институција у Републици Србији и земљи порекла, по службеној дужности од стране Комисије за избор корисника и преко Комесаријата за избеглице и миграције.

Ради додатне провере података о стању имовине Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства, Комисија за избор корисника по службеној дужности прибавља уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, како би се утврдило да ли Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства поседују непокретност у Републици Србији.

Након разматрања пријава и провере података у бази трајних решења Комесаријата за избеглице и миграције, као и верификације података о стању имовине са надлежним институцијама у Републици Србији и земљи порекла, Комисија за избор корисника доноси Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

Текст позива можете преузети овде.
Пријаву на јавни позив можете преузети овде.

Leave a Comment