Документа Обавештења Разно

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ БРЗЕЋЕ – КОПАОНИК ЦЕЛИНА 6 ( ЗОНА СКИЈАЛИШТА) И ДЕЛА ЦЕЛИНЕ 3 ( ЦЕНТРАЛНА ТУРИСТИЧКА ЗОНА БЕЛА РЕКА) И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ БРЗЕЋЕ – КОПАОНИК ЦЕЛИНА 6 ( ЗОНА СКИЈАЛИШТА) И ДЕЛА ЦЕЛИНЕ 3 ( ЦЕНТРАЛНА ТУРИСТИЧКА ЗОНА БЕЛА РЕКА)

        У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС,, број 72/09, 81/09,-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС 132/14, 145/14, 31/19 и 37/2019-др. закон), члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину изградњи (,,Службени гласник РС,, број: 135/04 и 88/10) и чланова 55-58. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (,,Службени гласник РС,, број: 32/19), Општинско веће општине Брус, оглашава:                                

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ИЗМЕНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА НАСЕЉЕ БРЗЕЋЕ – КОПАОНИК ЦЕЛИНА 6 ( ЗОНА СКИЈАЛИШТА) И ДЕЛА ЦЕЛИНЕ 3 ( ЦЕНТРАЛНА ТУРИСТИЧКА ЗОНА БЕЛА РЕКА) И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ БРЗЕЋЕ – КОПАОНИК ЦЕЛИНА 6 ( ЗОНА СКИЈАЛИШТА) И ДЕЛА ЦЕЛИНЕ 3 ( ЦЕНТРАЛНА ТУРИСТИЧКА ЗОНА БЕЛА РЕКА)

            Одлука о приступању израде Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће – Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 ( централна туристичка зона – Бела река )  усвојена је на седници СО-е Брус дна 15.06.2018.године.

            Јавни увид у трајању од 30 дана одржаће се од 03. фебруара 2020. године до 03. марта 2020. године, а објавиће се 25. јануара 2020. године у просторијама Скупштине општине Брус, односно на интернет страници општине Брус www.brus.rs,  дневном листу и огласној табли доносиоца плана.

Општинска управа општине Брус, као носилац израде овог плана организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и ефектима планирања.

Јавна презентација материјала плана одржаће се 14. фебруара 2020. године у 12.00 часова у згради Општинске управе општине Брус, малој сали за састанке, улица Краља Петра Првог број 120.

            Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

            Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми носиоцу израде плана тј. Општинској управи општине Брус, Одсеку за урбанизам и грађевинарство, улица Краља Петра Првог број 120, у току трајања јавног увида, закључно са 03. мартом 2020. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде Плана могу утицати на планска решења. Јавна седница Комисије за планове одржаће се 6. марта 2020. године са почетком у 12.00 часова, у згради Општинске управе општине Брус, у малој сали сали за састанке, улица Краља Петра I, број 120.

Овлашћено лице од стране Општинске управе Општине Брус, Одсек за урбанизам и грађевинарство за давање обавештења о јавној презентацији је Гордана Петровић, дип.инг.грађ.

Текст огласа јавног увида можете преузети овде.

Текстуални део плана можете погледати овде.

Графички део плана можете погледати овде.

Leave a Comment