Јавне набавке Општинска управа Брус

JAВНА НАБАВКА ДОБАРА БРОЈ 1/2020- НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

На основу члана 55, 57 и 60. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС,, број 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр.1 број: 404-13/2020–IV  oд 29.01.2020. године, наручилац

ОПШТИНА БРУС

ОПШТИНСКА УПРАВА

Краља Петра Првог 120, 37220 Брус

ПИБ: 101139819 матични број 07195133

О б ј а в љ у ј е

П О З И В

За подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара број 1

Предмет набавке су  добра:   електрична енергија

Ознака и назив из општег речника набавки :

09310000– електрична енергија

Услови за учествовање у поступку:

Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама доказује се на начин предвиђен чланом 77. став истог Закона. Обавезни и додатни услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова ближе су одређени конкурсном документацијом.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора.

Избор најповољније понуде обавиће се применом критеријума: најниже понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу Управе за јавне набавке: www.ujn.gov.rs и на интернет страници наручиоца: www.brus.rs

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у просторијама наручиоца: Општина Брус, Општинска управа,Краља Петра Првог 120, 37220 Брус, сваког радног дана од 7 до 15 часова, до последњег дана рока за подношење понуда. После наведеног рока конкурсна документација се не може преузети.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуде са потребном документацијом подносе се непосредно (лично) или путем поште, у затвореним ковертама са назнаком – „НЕ ОТВАРАТИ, Понуда за јавну набавку добара-електрична енергија“,  на адресу: Општина  Брус,Општинска управа,  Краља Петра Првог 120, 37220 Брус. На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт.

Рок за подношење понуда

је 30 (тридесет) дана од дана објављивања позива на  Порталу  Управе за јавне набавке, односно до 02.03.2020.године до 14,30 часова.

Понуде које стигну код наручиоца после наведеног рока сматраће се неблаговременим.

Место, време и начин отварања понуде:

Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање понуда, односно истог дана, 02.03.2020.године у 15,00 часова у присуству овлашћених представника понуђача и заинтересованих лица на адреси наручиоца:Општина Брус,Општинска управа  Краља Петра Првог 120, 37220 Брус.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представници понуђача, да би активно учествовали у поступку отварања понуда, пре почетка отварања понуда морају предати овлашћење за учешће у поступку отварања понуда искључиво у оригиналу, оверено потписом овлашћеног лица понуђача.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Лица за  контакт: Симић Бобан – председник Комисије за спровођење поступка јавне набавке добара бр.1.

Телефон: 037/3150209

Позив можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документација можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде. 

Leave a Comment