Јавне набавке Општинска управа Брус

Јавна набавка услуга бр. 1- услуга социјалне заштите

На основу члана 32. и 55. став 1. тачка 2), и члана 57.  Закона о Јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга бр.1 бр. 404-35/20220-IV од 27. 02.2020.године,  наручилац путем објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

За јавну набавку услуга бр. 1

услуга социјалне заштите – обликована у 2 партије:

Партија 1- услуга дневног боравка за децу и омладину и одрасле особе са сметњама у развоју

Партија 2-услуга лични пратилац детета

 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општинска управа Брус, ул: Краља Петра Првог бр.120, 37220 Брус, www. brus.rs
 2. Врста наручиоца: локалнасамоуправа – Општинска управа Брус.
 3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
 4. Врста предмета: услуге-дневне услуге у заједници oбликована у 2 партије:
 • Партија 1- услуга дневног боравка за децу и омладину   и одрасле особе са сметњама у развоју
 • Партија 2- услуга лични пратилац детета
 •  (ОРН:85310000–услуге социјалне заштите);
 1. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена (при испуњености обавезних и додатних услова из Конкурсне документације).
 2. Конкурсна документација се може преузети преко Портала јавних набавки или интернет странице општине Брус brus.rs/или непосредно у Општинској управи Брус, улица Краља Петра Првог 120 сваког радног дана од 10-14 часова у соби бр.12, приземље са предходном најавом од најмање једног дана и писменим захтевом.
 3. Начин подношења понуда и рок: Понуде се достављају поштом, препорученом пошиљком (пакетом) или непосредно на писарници Општинске управе Брус, ул.КраљаПетраПрвог 120, 37220 Брус, запечаћене, у временуод 7 до 15 часова сваког радног дана са назнаком„НЕ ОТВАРАТИ, Понуда за јавну набавку услуга бр1.- Услуга социјалне заштите – Партија 1 или Партија 2. Рок за подношење понуда је 30. март 2020. године до 14.30 часова. Понуде ће се сматрати благовременим уколико до назначеног рока буду примљене на писарници наручиоца, без обзира на начин доставе.
 4. Место, време и начин отварања понуда: Понуде ће се јавно отварати 30. март 2020.године у 15.00 часова, у згради ОпштинскеуправеБрус, ул. Краља Петра Првог 120, 37220 Брус.
 5. Понуђачи, односно њихови овлашћени представници могу учествовати у поступку отварања понуда уколико имају оригинално овлашћење издато од надлежног лица (органа) понуђача или оверен препис или фотокопију оверену од стране надлежног државног органа (суда) или локалне самоуправе. Неоверене копије или овлашћења достављена мејлом или факсом неће се уважавати.
 6. Рок за доношење одлуке о додели уговора износи 10 дана од дана отварања понуда.
 7. Наручилац задржава право да одустане од доделе уговора за предметну јавне набавку, уколико се измене околности под којима је покренут поступак јавне набавке, у случају пријема неприхватљивих понуда или одустане из било ког другог разлога.
 8. Лица за контакт, путем којих се могу добити подаци о сачињавању понуда су: Бобан Симић, , 037/3150209.

Позив можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора у поступку Јавне набавке услуга бр.1 – Услуга социјалне заштите за партију 1 – Услуга дневног боравка за децу и омладину и одрасле особе са сметњама у развоју можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете презети овде.

Одлуку о обустави поступка Јавне набавке услуге бр. 1 – Услуга социјалне заштите за партију 2 – Услуга лични пратилац детета можете преузети овде.

Leave a Comment