Документа Обавештења

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ КАБИНСКЕ ЖИЧАРЕ – ГОНДОЛЕ “БРЗЕЋЕ (БЕЛА РЕКА) – МАЛИ КАРАМАН” НА КОПАОНИКУ, ОПШТИНА БРУС

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БРУС

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И

ИНФРАСТРУКТУРЕ

На основу члана 63. став 2. и члана 63а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,број 72/2009, 81/2009- испр., 64/2010- Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18,  31/19,  37/19 и 9/20 ), и члана 91. Правилника о садржини начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“,бр.32/2019)

о г л а ш а в а

 Ј А В Н У   П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј У

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу кабинске жичаре – гондоле “Брзеће  (Бела Река) – Мали Караман” на Копаонику, општина Брус

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за  изградњу кабинске жичаре – гондоле “Брзеће ( Бела Река ) – Мали Караман” на Копаонику Општина Брус  који је израђен од стране Предузећа за планирање,  пројектовање и консалтинг “АРХИПЛАН”, ДОО Аранђеловац, ул.Кнеза Михаила бр. 66 Аранђеловац, за потребе наручиоца инвеститора  ЈП “Скијалишта Србије” ул. Милутина Миланковића бр.9.  одржаће се у трајању од 7 дана и то у периоду од 09. марта 2020.године до 16. марта 2020.године, у згради Општинске управе општине Брус, Одсек за урбанизам и грађевинарство, као и на интернет страници општине Брус www.brus.rs, дневном и локалном листу и огласној табли.

Физичка и правна лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат у згради Општинске управе општине Брус, Одсек за урбанизам и грађевинарство, ул.Краља Петра Првог бр.120, Брус, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми достави Општинској управи Брус, Одсеку за урбанизам и грађевинарство, ул.Краља Петра Првог бр.120, 37220 Брус у току трајања јавне презентације, закључно са 16. мартом 2020.године.

Овлашћено лице од стране Општинске управе Општине Брус, Одсек за урбанизам и грађевинарство за давање обавештења о јавној презентацији је Гордана Петровић, дип.инг.грађ. (бр.тел.037-3150213).

Текстуални део можете преузети овде.

Графички део можете преузети овде.

Leave a Comment