Документа Новости Обавештења Општинска управа Брус Разно

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ПОТВРДЕ ЗА КРЕТАЊЕ ТОКОМ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС – НАМЕЊЕНО ЛИЦИМА КОЈА ВРШЕ УСЛУГЕ ПОМОЋ У КУЋИ ТОКОМ ВАНДРЕДНОГ СТАЊА

С обзиром да је у међувремену уведена забрана кретања, Јединица локалне самоуправе у сарадњи са Центром за социјални рад је у обавези да код полицијске управе обезбеди дозволу за кретање герантодомаћица, личних пратиоца и персоналних асистената,лица која пружају услугу социјалне заштите где је непосредно договорена помоћ између два физичка лица .
Грађани којима је потребна дозвола за кретање у време полицијског часа, за решавање овог проблема потребно је да се захтевом обрате локалној самоуправи, доставе потребна документа која потврђују разлог за издавање ове дозволе. Захтев мора да садржи следеће податке, као и  пратећу документацију којом лице потврђује наводе из захтева :
-Назив фирме: Уписати назив фирме у којој је лице запослено, односно назив фирме која гарантује за дато лице. Уколико је разлог за потребно кретање договор између два физичка лица, овде је потребно уписати име тог другог лица.
1. ПИБ: Уколико је разлог за потребно кретање договор између два лица, овде је потребно уписати ЈМБГ тог другог лица.
2. Име
3. Презиме
4. ЈМБГ: за странце уписати ев. бр.
5. Радно место: уписати разлог због ког је потребно кретање: (нпр. помоћ у кући, геронтодомаћица…)
6. Одговорно лице фирме или институције: Уколико је разлог за потребно кретање договор између два лица, у ову колону унети име лица из јединице локалне самоуправе које потрврђује основаност разлога.
7. Контакт телефон одговорног лица
8. Место рада: уписати географско место у ком је потребно кретање (нпр. Кремна)
9. Надлежно министарство: уписати Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања.
Потребно је у захтеву доставити наведене податке, у супротном, захтев неће бити разматран.
Захтев могу подносити само лица којима је неопходно кретање за време полицијског часа, и то искључиво из наведеног разлога.
Захтеви за кретање лица која имају навршених 65 година живота, се неће разматрати из разлога  што је наведеним лицима уведена општа забрана кретања.
Захтеве је потребно достављати на адресу bobansimic.1989@gmail.com најкасније до 11 часова, како би били обрађени истог дана.

Контакт особа за информације о подношењу захтева :
ОПШТИНА БРУС
Бобан Симић
bobansimic.1989@gmail.com
037/315-0209
064-8616620

Leave a Comment