Документа Обавештења

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БРУСА, ДЕЛА ЗОНЕ 2.0 (ЗОНА ШИРЕГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА), ДЕЛА ЗОНЕ 3.1 (ОПШТА СТАМБЕНА ЗОНА), ДЕЛА ЗОНЕ 8.0 (КОМУНАЛНА ЗОНА) И ДЕО ЗОНЕ 9.1 (ПОСЛОВНА ЗОНА)

У складу са чланом 50. Став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009- испр., 64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019 ,37/2019-др.закон и 09/2020), и члана 55.став 5, -67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019), Oпштинско веће општине Брус, оглашава:

Ј А В Н И    У В И Д

У НАЦРТ ПЛАНА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БРУСА, ДЕЛА ЗОНЕ 2.0 (ЗОНА ШИРЕГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА), ДЕЛА ЗОНЕ 3.1 (ОПШТА СТАМБЕНА ЗОНА), ДЕЛА ЗОНЕ 8.0 (КОМУНАЛНА ЗОНА) И ДЕО ЗОНЕ 9.1 (ПОСЛОВНА ЗОНА)

Одлука о приступању измене дела Измена и допуна ПГР-е Бруса, у делу саобраћајница, јавних и осталих површина намењеним трговима и зеленилу у општини Брус, дела зоне 2.0 (зона ширег градског центра), дела зоне 3.1 (општа стамбена зона), дела зоне 8.0 (комунална зона) и део зоне 9.1 (пословна зона), број: 350-86/2017-I од 15.06.2018.године, Одлука о допуни Одлуке о приступању измене дела плана  број: 350-141/2018-I, од 23.11.2018.године, и одлуке СО-е Брус број: 350-60/2019-I од 16.08.2019.године.

Јавни увид у трајању од 15 дана, одржаће се 03.јуна 2020.године до 17.јуна 2020.године, а објавиће се 26.маја.2020.године у просторијама Општинске управе општине Брус, односно на интернет страници општине Брус, www.brus.rs, дневном листу и огласној табли доносиоца плана.

На изложени Нацрт плана измене и допуне ПГР-е Бруса, дела зоне 2.0 (зона ширег градског центра), дела зоне 3.1 (општа стамбена зона), дела зоне 8.0 (комунална зона) и део зоне 9.1 (пословна зона), сва заинтересована лица, могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми носиоцу израде плана тј. Општинској управи општине Брус, Одсеку за урбанизам и грађевинарство улица Краља Петра I, број 120, у Брусу, у току јавног увида, закључно са 17.јуном 2020.године. Примедбе и сугестије свих заинтересованих лица, евидентира носилац израде Плана.

Јавна седница Комисије за планове, одржаће се 22.јуна 2020.године, са почетком у 12:00 часова, у згради Општинске управе општине Брус, у малој сали за састанке, улица Краља Петра I, број 120, у Брусу.

Текстуални део можете преузети овде. 

Графички део можете преузети овде.

Leave a Comment